• کابینۀ شخصی
Published on 06.03.2023 14:14

به فشرده شدن قیمتهای این جفت ارز به سطح حمایتی 1.1930 توجه کنید. 
ماکزیمومهای جدید، پایینتر از ماکززیمومهای قبلی تشکیل می شود، و این در حالی است که مینیمومها تقریباً در یک سطح قرار دارند.

همه اینها نشان دهنده تضعیف خریداران و البته ناتوانی فروشندگان برای شکستن رو به پایین سطح 1.1930 است. شکست این سطح حمایتی، میتواند باعث ایجاد موج قوی نزولی شود.

سناریوی صعودی، تنها بعد از تثبیت قیمتها در بالای سطح 1.2150 و یا حتی 1.2250 فعال خواهد شد.

تحلیل و آنالیز جفت ارز ها و دارایی های مختلف با فیبوگروپ!
 


FAQ