• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۳.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به خالی بودن تقویم اقتصادی امروز، احتمال کاهش سطح فعالیت های معاملاتی افزون می باشد. نشریات امروز آلمان، شامل آمار ماهانه ی بوندیس بانک آلمان بوده و بریتانیا آمار مربوط به تغییرات تراز سفارش های صنعتی از کنفرانس صنعتگران را، به عرضه خواهد رساند. همواره یاد آورم، که داده های مربوطه از درجه ی اهمیت پایینی برخوردار می باشند. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم تجارت عمده
یکی از آمار مهم امروز کانادا، شامل آمار مربوط به تغییرات حجم تجارت عمده در این کشور بوده، اما با توجه به تأخیر دو ماهه ی نشر این آمار، احتمال عدم بروز واکنش چشمگیر بازار، به نشریات آماری مربوطه، افزون می باشد. در همین بین، دریافت داده های منفی، سبب تضعیف نرخی واحد ارزی دلار کانادا خواهند گردید.
با این وجود، در صورت افزایش سطح آمار مورد نظر، در طی انتشارات آتی، با تحکیم یابی کما بیش این واحد ارزی، رو به رو خواهیم شد. چرا که با توجه به افت های اخیرا شکل گرفته ی دلار کانادا، بروز چنین روندی، بسیار معقولانه جلوه می نماید.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا - شاخص اطمینان مصرف کننده
همان طور که داده های مورد نظر، پس از اتمام روز کاری بانک های اروپا به وقوع خواهد پیوست، واکنش بازار نیز،  به انتشارات این شاخص، چندان افزون نخواهد بود. با این وجود همراه با ادامه یابی کاهش سطح کسری فعلی شاخص مربوطه، در طی انتشارات آماری در پیش رو، با تحکیمات کوتاه مدت واحد ارزی یورو، مواجه خواهیم شد.