• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۱.۰۹.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده بدون محاسبه ی بهای مواد خوراکی و منابع انرژی

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده با محاسبه ی بهای مواد خوراکی و منابع انرژی

افزایش آتی نرخ تورم با تحکیمات ارزی ین ژاپن همراه خواهد گردید. در طی عرضه ی این آمار می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی ین برخورد نمود. تثبیت یابی نظریه ی متخصصین، در رابطه با افزایش آتی نرخ تورم، تحکیمات ارزی ین را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۰۹:۴۵ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۰۹:۴۵ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات

ساعت ۰۹:۴۵ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

این آمار به علاوه ی آمار همین ۳ شاخص، از آلمان و اتحادیه ی اروپا، به ساعات ۱۰:۳۰ و ۱۱:۰۰ انتشار خواهند یافت. کاهش آتی نرخ این سه شاخص این سه منطقه می تواند با تضعیف یابی جفت ارزی یورو - دلار، همراه گردد. در حال حاضر با تحکیمات پایدار نرخ گذاری ها مواجه می باشیم. منفی رقم خوردن این آمار می تواند با تضعیف یابی نرخ گذاری های یورو همراه گردد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص وام دولتی

این شاخص از درجه ی اهمیت متوسط برخوردار می باشد. با این وجود، در صورت افزایش شدید این شاخص می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های پوند برخورد نمود. نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش نرخ این شاخص بوده و در صورت تثبیت یابی این شاخص، نرخ گذاری های پوند را تحت فشار شدیدی قرار نخواهد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص حجم خرده فروشی

کاهش نرخ تورم کانادا می تواند با تضعیف یابی نرخ دلار این کشور همراه گردد. چرا که چندی پیش با افزایش شدید نرخ این شاخص برخورد نمودیم. مثبت رقم خوردن این آمار، تحکیمات ارزی دلار کانادا را به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش آتی شاخص کسب و کار تولیداتی می باشد. تثبیت یابی این آمار می تواند با تحکیمات ارزی دلار همراه گردد.