• کابینۀ شخصی

طلا- ابزاری مالی با اهمیتی بسیار تکنیکی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

در نتیجه ی رشد تکانشی اخیر نرخ فلزات گران بها، شاهد کشف سطحی مقاومتی-تکنیکی با درجه ی اهمیتی بسیار افزونی در نمودار داده های این شاخص شده ایم. با توجه به نمودار نرخ گذاری های بالاتر درج شده، می توان دریافت، که سطح $۱۲۴۲.۵، همانند انعکاسی دوباره از سطح مقاومت موجود بوده، که کمی پیشتر، دارای عملکردی، همانند سطحی پشتیبان گردیده. 

همچنین در حوالی سطح مقاومت کانال درج شده، شاهد گذر خط گرایشی ترسیم شده ای، که با استفاده از ایجاد پیوند، میان سه نقطه از حداقل های پیشین برداری برآورد نموده ایم، می باشیم. تمام بررسی های اخیر، مبنی بر افزون بودن درجه ی اهمیت سطح مقاومتی که جدیدا یافته شده، می بوده و به همین دلیل تلاش اولیه ی خریداران این دارایی به منظور غلبه بر سطح مربوطه، بی نتیجه بود.

 

 

 


همراه با ورود به بازه ی زمانی کمی کوتاه تر از پیش، شاهد به دام افتادن نرخ فعلی این شاخص، میان کانال گرایش افقی مدرج، یعنی در بازه ی نرخی $۱۲۴۳-$۱۲۳۵ بر یک اونس خواهیم بود.  

در صورت نفوذ آتی نرخ گذاری و شکست هر یک از سطوح یاد شده ی بازه ی نرخی مربوطه، توان یافت نقاط هدفی مورد نیاز کوتاه مدت، به منظور اجرای معاملات با استفاده از این دارایی، به ما اهدا خواهد شد. نفوذ بردار نرخ گذاری ها به سطح مقاومت $۱۲۴۳، مسیر معاملاتی واضحی را به سوی اهداف آتی موجود، که شامل نقاط $۱۲۵۸ و $۱۲۷۲ می باشند را میسر خواهد ساخت. همچنین لازم به ذکر است، که بازگرد معکوس نزولی بردار نرخ موجود پس از برخورد با سطح $۱۲۳۵، مبنی بر ناتوانی کنونی خریداران این دارای بوده و به نوبه خود همراه با تأیید محاسبه ی فعلی متخصصین، مبنی بر کاهش آتی نرخ طلا تا سطح $۱۲۲۸ بر یک اونس می باشد.