• کابینۀ شخصی

USOIL Daily تحکیمات نرخی یا افزایشی تصحیحاتی؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

پیش بینی های ما قبل، در رابطه با عریض شدن ضربان تصحیحاتی، که در متن مقاله ی قبلی، طبق بررسی قرار گرفته بود، همواره درست رقم خورد. چرا که تا به کنون، با افت 550 نقطه ای نرخ گذاری ها، برخورد نمودیم. یعنی افتی، تا سطوح 59.00-58.00 نموداری. در حال حاضر با تحکیم یابی قیمت نفت، مواجه می باشیم و در صورت نفوذ خطوط شاخص نوسانگر بالا تر از %20 اشباع فروش (نمودار Daily)، احتمال تحکیمات یابی کند و شروع تحرکات تقریبا افقی نرخ آتی نیز، افزایش خواهد یافت.

همراه با شروع چنین روندی و به موازات نفوذ ما بعد نرخ گذاری ها به خط SMA-5 (نمودار Daily)، احتمال تغییر یابی گرایش های میان مدت نیز، افزایش خواهد یافت. اما فعلا و با توجه به مستقر بودن نرخ گذاری ها، ما بین خطوط کانال گرایشی افقی 61.00-58.00، بروز نوسانات فلت و افقی نیز، میسر تر جلوه می نماید. سطح 58.00، از طریق خط EMA-200 مندرج در نمودار هفتگی، پشتیبانی می شود. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح پشتیبانی، احتمال ادامه یابی افت های میان مدت را نیز، افزایش خواهد داد.

تست استقامتی محدوده ی 59.00-58.00، می تواند با بازگشت صعودی نرخ گذاری ها، از بازه ی معاملاتی مربوطه، همراه گردد. این محدوده از طریق خط کانل گرایش های افزایشی 25 ژوئن سال 2017 حمایت می گردد. همچنین به موازات این خط، پرتوی تصحیحاتی 38.2 فیبوناچی استقرار داشته، که از قوه ی پشتیبانی بلقوه ای برخوردار می باشد. این پرتو، طبق ضربان نرخی 9 ماه اخیر، ترسیم گردیده است.

نفوذ نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 58.00، همزمان با نفوذ خطوط شاخص نوسانگر هفتگی، پایین تر از %20 اشباع فروش، با افول بیشتر نرخ طلای سیاه، تا سطوح 56.00-55.00 نیز، همراه خواهد گردید. این محدوده از طریق خط EMA-200 نمودار 24 ساعته، پشتیبانی می گردد.

ادامه یابی افزایش های تصحیحاتی بسیار مبرم جلوه می نماید، اما بلقوه ترین مانع افزایش های آتی، محدوده ی مقاومت خط EMA-200 نمودار 4 ساعته، محسوب می گردد.

این محدوده ی مقاومتی، با سطح 62.00 نموداری، هم سطح می باشد. نفوذ نرخ گذاری ها به این سطح، همراه با تحکیم یابی مابعد شان بالا تر از خط کانال گرایش های افزایشی سپتامبر 2017، تمایلات و گرایش میان مدت بازار را، تغییر خواهد داد. اما تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده ی مقاومتی، احتمال دامه یابی افت های نرخی، بسیار افزون جلوه می نماید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 61.00، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 59.00، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

 

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 66.00
 • 3 مقاومت: 64.00
 • 2 مقاومت: 62.00
 • 1 مقاومت: 61.00
 •  نرخ کنونی: 59.97
 • 1 پشتیبانی: 59.00
 • 2 پشتیبانی: 58.00
 • 3 پشتیبانی: 56.00
 • 4 پشتیبانی: 51.00

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.