• کابینۀ شخصی

CFD — گذار به US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

08 سپت 2023

CFD — گذار به US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100

مشتریان محترم!

لطفاً توجه داشته باشید که روند گذار به قرارداد جدید US500, USTECH, US30, GERMAN, ESTX50, UK100 11.09.2023 آغاز می شود:

  1. برای تجارت، قراردادهای جدید US500.DEC3, USTECH.DEC3, US30.DEC3, GERMAN.DEC3, ESTX50.DEC3, UK100.DEC3 در دسترس خواهد بود.
  2. قراردادهای US500.SEP3, USTECH.SEP3, US30.SEP3, GERMAN.SEP3, ESTX50.SEP3, UK100.SEP3 به حالت بستن پوزیشن ها در آورده خواهد شد.
  3. تمامی پوزیشن های قراردادهای باز US500.SEP3, USTECH.SEP3, US30.SEP3, GERMAN.SEP3, ESTX50.SEP3, UK100.SEP3 باید تا پایان دوره بازرگانی بسته شوند 14.09.2023.

با احترام فیبو گروپ