• کابینۀ شخصی

مقررات

طبق تصمیم کمیسیون خدمات امور مالی جزائر ویرجین، شرکت FIBO GROUP LTD حق ارائه خدمات در بخش سرمایه گذاری را دارد.

اطلاعات مربوط به وضعیت شرکت در وب سایت رگلاتور در بخش مربوطه در صفحه 89 ارائه شده است.