• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
13 Disco % 885 535,65 1,72 ریسک متوسط $3 128,54
1 FOREX METALL % 100 373,52 3,74 ریسک متوسط €261 663,84
2 No Time To Die % 749 227,74 1,09 ریسک بالا $89 844,58
16 trends % 1569 161,28 1,26 ریسک بالا $2 415,33
14 SIGMA-2023 % 749 159,56 2,43 ریسک بالا $2 677,34
29 Jamshidi-90 % 63 144,52 2,90 ریسک بالا $733,55
6 MAX Invest Capital % 1774 135,98 3,57 ریسک بالا €18 255,26
5 25 MasoudN 101 129,76 2,14 ریسک متوسط $31 344,46
26 jaju_1628260 3308 83,31 2,91 ریسک بالا $981,40
21 Cronos % 3709 53,55 1,00 ریسک بالا $1 797,27
10 GPMA invest % 517 46,79 9,10 ریسک متوسط €8 838,27
25 adrian_1753044 228 46,19 2,50 ریسک بالا $1 000,00
20 Modern Minds % 48 31,75 ریسک پایین $1 852,33
17 Hydrogen % 1161 30,29 1,19 ریسک بالا $2 392,82
24 MMA_1750813 277 29,45 2,22 ریسک بالا $1 009,11
33 BFS TRADE 139 23,95 4,86 ریسک پایین $478,00
8 FTC Neuro % 189 22,86 4,46 ریسک پایین $10 078,19
23 SGOLD INVEST1 % 338 20,48 1,70 ریسک بالا $1 019,97
3 CURRENCY BASKET 1 55 15,95 1,15 ریسک بالا €60 132,54
27 mjgh66_1755845 186 12,58 1,17 ریسک بالا $929,56