• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
59 hosing_1754014 86 550,78 1,15 ریسک بالا $500,21
7 Disco % 757 499,98 1,76 ریسک متوسط $11 782,20
18 SGOLD INVEST1 % 210 283,48 2,55 ریسک بالا $4 329,58
36 Mehrabi % 924 244,42 4,37 ریسک بالا $1 621,56
46 Jamshidi_fx2 58 216,10 8,96 ریسک بالا $1 023,21
13 Trading_IQ % 568 206,07 4,62 ریسک بالا $6 567,42
1 No Time To Die % 621 192,88 1,08 ریسک بالا $81 061,22
28 trends % 1441 154,74 1,27 ریسک بالا $2 354,86
4 MAX Invest Capital % 1646 139,96 3,77 ریسک بالا €18 612,20
27 SIGMA-2023 % 621 133,04 2,24 ریسک بالا $2 403,71
45 jaju_1628260 3180 87,10 2,82 ریسک بالا $1 050,22
26 Hydrogen % 1033 35,29 1,20 ریسک بالا $2 484,51
10 GPMA invest % 389 35,18 9,54 ریسک متوسط €8 139,47
41 adrian_1753044 100 28,83 2,03 ریسک بالا $1 288,25
42 Euro Bull Dozer % 68 28,76 1,81 ریسک بالا $1 287,60
43 MMA_1750813 149 28,28 2,19 ریسک بالا $1 280,34
73 Gold Rush 1 % 181 27,27 1,39 ریسک بالا $256,56
15 GodmodeTraderDE % 2412 26,36 1,22 ریسک بالا €5 302,19
66 69 % 116 10,57 2,67 ریسک متوسط $339,55
68 Amiri % 294 9,25 1,43 ریسک متوسط $327,74