• کابینۀ شخصی

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
1 No Time To Die % 426 1043,30 2,10 ریسک بالا $339 121,23
12 GodmodeTraderDE % 2217 470,83 1,43 ریسک بالا €23 951,69
55 Disco % 562 304,84 1,70 ریسک متوسط $2 057,77
39 BotAI 4.0 % 37 224,67 1,63 ریسک بالا $5 463,81
7 Prestana1 131 218,89 2,21 ریسک بالا €47 620,28
63 Mehrabi % 729 193,67 4,47 ریسک بالا $1 480,82
44 Trading_IQ % 373 153,40 3,04 ریسک بالا $5 146,30
18 MAX Invest Capital % 1451 122,25 3,74 ریسک بالا €17 241,72
76 saeed-j90 30 111,42 ریسک پایین $634,25
56 trends % 1246 109,96 1,23 ریسک بالا $1 940,84
54 SIGMA-2023 % 426 102,62 2,13 ریسک بالا $2 089,99
73 jaju_1628260 2985 76,98 2,94 ریسک بالا $947,48
49 Robotic Mind % 378 71,67 1,09 ریسک بالا $3 519,21
65 Yourpension % 246 56,42 42,95 ریسک متوسط €1 243,96
14 Rajabi % 344 37,67 1,14 ریسک متوسط $22 127,66
33 GPMA invest % 194 30,76 7,70 ریسک متوسط €7 873,27
53 Hydrogen % 838 29,75 1,17 ریسک بالا $2 382,81
3 AC-US30-PLUS Alpha 359 19,03 2,09 ریسک متوسط €54 922,50
66 Cloud % 69 17,67 1,48 ریسک پایین $1 176,65
5 Currency0223 % 131 12,14 1,74 ریسک بالا $54 817,85