• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
5 Disco % 752 500,52 1,78 ریسک متوسط $12 937,34
64 hosing_1754014 81 480,26 1,15 ریسک بالا $446,00
39 Mehrabi % 919 241,16 4,33 ریسک بالا $1 606,22
22 SGOLD INVEST1 % 205 196,93 2,54 ریسک بالا $3 352,32
1 No Time To Die % 616 191,60 1,08 ریسک بالا $80 706,55
15 Trading_IQ % 563 183,71 4,62 ریسک بالا $6 087,68
31 trends % 1436 154,74 1,27 ریسک بالا $2 354,86
3 MAX Invest Capital % 1641 139,82 3,77 ریسک بالا €18 600,92
30 SIGMA-2023 % 616 132,91 2,24 ریسک بالا $2 402,44
11 GodmodeTraderDE % 2407 94,89 1,24 ریسک بالا €8 177,33
48 jaju_1628260 3175 87,28 2,82 ریسک بالا $1 051,20
68 Gold Rush 1 % 176 74,82 1,43 ریسک بالا $352,41
62 Jamshidi_fx2 53 66,73 8,71 ریسک بالا $539,71
29 Hydrogen % 1028 35,29 1,20 ریسک بالا $2 484,51
12 GPMA invest % 384 33,89 9,53 ریسک متوسط €8 061,72
67 Novin 290 29,11 0,90 ریسک پایین $387,28
43 adrian_1753044 95 28,83 2,03 ریسک بالا $1 288,25
42 MMA_1750813 144 28,28 2,19 ریسک بالا $1 330,34
44 Euro Bull Dozer % 63 27,10 1,74 ریسک بالا $1 271,01
71 Amiri % 289 9,25 1,43 ریسک متوسط $327,74