• کابینۀ شخصی

رتبه‌بندی حساب‌های پم

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
22 Disco % 924 530,85 1,68 ریسک متوسط $2 115,59
2 No Time To Die % 788 234,41 1,09 ریسک بالا $91 529,39
16 trends % 1608 216,87 1,31 ریسک بالا $2 929,16
6 MAX Invest Capital % 1813 201,70 3,55 ریسک بالا €23 338,68
18 SIGMA-2023 % 788 168,30 2,48 ریسک بالا $2 767,44
4 25 MasoudN 140 143,66 1,76 ریسک متوسط $32 555,26
1 FOREX METALL % 139 98,58 1,32 ریسک بالا €97 824,29
30 jaju_1628260 3347 93,53 2,91 ریسک بالا $1 036,08
12 GPMA invest % 556 93,22 8,45 ریسک متوسط €11 633,95
23 Cronos % 3748 70,17 1,01 ریسک بالا $1 991,79
28 emadb_1763625 15 69,23 2,37 ریسک بالا $1 061,81
9 Ivory % 138 62,42 2,03 ریسک بالا $14 965,27
31 MMA_1750813 316 61,03 2,37 ریسک بالا $1 000,00
32 adrian_1753044 267 48,01 2,47 ریسک بالا $1 000,00
11 financialMind % 28 45,90 4,65 ریسک متوسط $13 771,25
20 Hydrogen % 1200 35,54 1,20 ریسک بالا $2 489,15
13 FaNaTa Fund % 215 21,40 1,40 ریسک متوسط $12 523,43
14 FTC Neuro % 228 19,30 4,43 ریسک پایین $9 785,92
34 mjgh66_1755845 225 15,36 1,13 ریسک بالا $952,50
41 BFS TRADE 178 10,72 4,02 ریسک بالا $426,43