• کابینۀ شخصی

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
1 No Time To Die % 432 1059,57 2,10 ریسک بالا $343 015,11
13 GodmodeTraderDE % 2223 429,63 1,43 ریسک بالا €22 222,85
54 Disco % 568 309,67 1,71 ریسک متوسط $2 189,81
42 BotAI 4.0 % 43 251,95 1,71 ریسک بالا $5 317,77
5 Prestana1 137 249,92 2,27 ریسک بالا €52 253,77
63 Mehrabi % 735 192,30 4,45 ریسک بالا $1 473,89
41 Trading_IQ % 379 150,11 3,02 ریسک بالا $5 390,76
17 MAX Invest Capital % 1457 138,20 3,75 ریسک بالا €18 527,71
77 saeed-j90 36 123,12 ریسک پایین $669,35
57 trends % 1252 111,20 1,23 ریسک بالا $1 952,37
55 SIGMA-2023 % 432 109,04 2,18 ریسک بالا $2 156,18
62 Yourpension % 252 77,03 45,87 ریسک متوسط €1 519,84
73 jaju_1628260 2991 76,90 2,94 ریسک بالا $947,04
50 Robotic Mind % 384 68,78 1,09 ریسک بالا $3 459,95
80 DTF_INV % 4 52,23 3,39 ریسک بالا $457,19
31 GPMA invest % 200 39,23 7,81 ریسک متوسط €8 383,08
65 Amirtraderrr_1749080 16 34,40 1,72 ریسک متوسط $1 344,02
53 Hydrogen % 844 29,75 1,17 ریسک بالا $2 382,81
15 Rajabi % 350 28,35 1,14 ریسک متوسط $20 629,54
3 AC-US30-PLUS Alpha 365 17,46 2,11 ریسک متوسط €54 197,41