• کابینۀ شخصی

رتبه بندی حسابهای پم

مخفی کردن تنظیمات

سابقۀ فعالیت حساب پم، روز

1 90 180 360

موجودی مدیر حساب پم به دلار

0 300 3 000 10 000

سود حاصله در دوره

سود کل، %

-100 0 20 50

سطح ریسک

تنظیم مجدد
نام پیشینه، روزها سود کال، درصد پروفیت فاکتور سطح ریسک سرمایه گذاری ها
1 No Time To Die % 437 1067,88 2,09 ریسک بالا $345 473,81
13 GodmodeTraderDE % 2228 428,58 1,43 ریسک بالا €22 178,87
53 Disco % 573 319,99 1,72 ریسک متوسط $2 244,98
8 Prestana1 142 272,90 2,30 ریسک بالا €45 023,29
39 BotAI 4.0 % 48 269,74 1,86 ریسک بالا $5 886,25
62 Mehrabi % 740 209,25 4,53 ریسک بالا $1 559,38
40 Trading_IQ % 384 162,34 3,16 ریسک بالا $5 654,34
75 saeed-j90 41 159,18 ریسک پایین $777,55
15 MAX Invest Capital % 1462 141,75 3,76 ریسک بالا €18 803,78
54 SIGMA-2023 % 437 114,23 2,15 ریسک بالا $2 209,76
57 trends % 1257 104,45 1,22 ریسک بالا $1 889,97
60 Yourpension % 257 90,90 48,54 ریسک متوسط €1 630,04
72 jaju_1628260 2996 80,28 2,94 ریسک بالا $965,12
50 Robotic Mind % 389 66,38 1,08 ریسک بالا $3 410,87
31 GPMA invest % 205 36,85 7,88 ریسک متوسط €8 239,81
14 Rajabi % 355 33,15 1,14 ریسک متوسط $21 401,45
4 Currency0223 % 142 31,47 2,35 ریسک بالا $63 052,02
52 Hydrogen % 849 29,75 1,17 ریسک بالا $2 382,81
68 Amirtraderrr_1749080 21 23,73 1,29 ریسک متوسط $1 000,00
69 Shadow_1749486 7 21,43 2,19 ریسک بالا $1 000,00