• کابینۀ شخصی

تجزیه و تحلیل بنیادی فورکس ۲۴ ژانویه

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی


تجزیه و تحلیل بنیادی فورکس ۲۴ ژانویه
اشباع اخبار بالا خواهد بود-بر این اساس ممکن است که نوسانات تجارتی افزایش یابد.گزارشی در مورد جلسه تجارت اروپا در نیمه اول منتشر خواهد شد،که به  تغییر سطح و فعالیت های کسب و کار در بخش تولید،و بخش خدمات،و همچنان به عنوان شاخص ترکیبی برای المان و بلوک ارزی در کل میشود.
۱۱:۳۰-شاخص فعالیت های کسب و کار در بخش تولید-المان(ژانویه)
۱۱:۳۰ شاخص فعالیت های کسب و کار در بخش خدمات-المان(ژانویه)
۱۱:۳۰ -شاخص ترکیبی( شاخص مدیران خرید)- المان(ژانویه)
۱۲:۰۰-شاخص فعالیت های کسب و کار در بخش تولید-منطقه یورو(ژانویه)
۱۲:۰۰شاخص فعالیت های کسب و کار در بخش خدمات.منطقه یورو-(ژانویه)
۱۲:۰۰ شاخص ترکیبی (شاخص مدیران خرید)-منطقه یورو(ژانویه)
پیش بینی های خوشبینانه اقتصاددانان،هنوز جای امیدواری برای مشتریان یورو،و همچنان به تقویت دلار امریکا باقی میگذارند.
تایید یا پیش بینی بیش از حد،ممکن است به پشتیبانی کافی از یورو بیاد .اما در عین حال گزارش ضعیف و غیره منتظره این دو جفت ارزها دلار.یورو میتواند به کاهش مجدد آنها بینجامد.
و همچنین باید دقت کرد،به این گزارش در مورد تغییر سطح  فعالیت های کسب و کار در امریکا.در ساعت ۱۷:۴۵ به وقت مسکو انتشار خواهد یافت.
در این مورد پیش بینی های اقتصاد دانان به اندازه کافی خوشبینانه است،به خصوص با توجه به این که،شاخص مدیران خرید،در ماه دسامبر برای بار دیگر تا حد نساب نوسازی شد. رشد بعدی،میتواند به پشتیبانی از دلار امریکا به اندازه کافی بیاید.اما ضعفهای غیره منتظره میتوانند فعالیت فروشندگان را بالا ببرد.
اطلاعات بیشتر در مورد سطح قیمت ها،شما می توانید در دوره اموزشی(موضع مدیریت تجاری)یاد بگیرید.
بررسی های فوق،عملا به عنوان نمونه است،و جنبه عملی برای اجرا کردن نمی باشد،و صرفا شامل یک توصیه می باشد.