• کابینۀ شخصی

تحلیل و اخبار

تحلیل بازار

تقویم وقایع

ساعت دوره ریداد پیشبینی گذشته
09:15 EUR November Spanish Services PMI 51.6 51.1
09:45 EUR November Italian Services PMI 48.3 47.7
09:50 EUR شاخص نهایی خرید بخش خدمات فرانسه (PMI) 45.3 45.3
09:55 EUR شاخص نهایی خرید بخش خدمات آلمان (PMI) 48.7 48.7
10:00 EUR November Final Services PMI 48.2 48.2
10:30 GBP Final Services PMI 50.5 50.5
11:00 EUR November PPI m/m 0.2% 0.5%
13:00 NZD November ANZ Commodity Prices m/m 2.8%
13:01 GBP November BRC Retail Sales Monitor y/y 2.5% 2.6%
13:30 AUD November Current Account 3.3B 7.8B
02:15 USD November ADP Non-Farm Employment Change 126K 113K
ساعت دوره ریداد پیشبینی گذشته
02:30 CAD November Labor Productivity q/q 0.2% -0.6%
02:30 CAD October Trade Balance 1.8B 2.0B
02:30 USD November Revised Nonfarm Productivity q/q 4.8% 4.7%
02:30 USD November Revised Unit Labor Costs q/q -0.9% -0.8%
02:30 USD October Trade Balance -64.1B -61.5B
04:00 CAD Year BOC Rate Statement
04:00 CAD Year Overnight Rate 5.00% 5.00%
04:00 CAD November Ivey PMI 54.2 53.4
04:00 EUR German Buba President Nagel Speaks
04:30 USD November Crude Oil Inventories 1.6M
08:00 EUR November German Factory Orders m/m 0.2% 0.2%