• کابینۀ شخصی

USOIL Daily نرخ نفت افزون خواهد گشت

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با استفاده نفوذ نخ گذاری ها به ضلع بالای مثلث گرایش صعودی، مدرج در نمودار ۲۴ ساعته و همراه با نفوذی بعدی اش به خط گرایش نزولی ترسیم شده و به بردار میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی ЕМА، ادامه دار شدن روند گرایشی کنونی ودریافت اهداف معاملاتی آتی به منظور خرید این دارایی آسان گردیده است.

با این حال نفوذ نرخ به بردار میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی ЕМА، می تواند بازگشت معکوس گرایش نرخی سال جاری را به همراه داشته باشد. چنین روندی، تنها در صورت نفوذ نرخ WTI به محدوده ی هدفی دوم مورد نظر که شامل سطح مقاومت ۵۱.۶۰ می باشد، میسر خواهد گشت.

دلایل اصلی رشد اخیر نرخ طلای سیاه، مبنی بر نشر گزارش های مربوط به کاهش ذخایر نفتی ایالات متحده، و همچنین کاهش میزان استخراج نفت OPEC و چندین کشور دیگر می باشد.

پیشنهادات:

- در صورت نفوذ نرخ به سطح مقاومت ۵۱.۶۰ و تحکیم آنی نرخ، کمی بالاتر از این سطح، می توان شروع به گشایش معاملات خرید این دارایی پرداخت. 

- در صورت بروز تحرکات تصحیحاتی نرخ و نفوذ بردار نرخ گذاری ها به شاخص های میانگین متحرک ۵ روزه و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه، می بایست به فروش WTI پرداخت. 

بازه ی معاملاتی:

سومین مقاومت: ۵۳.۷۰
دومین مقاومت: ۵۱.۶۰   
اولین مقاومت: ۴۹.۰۰
نرخ کنونی: ۴۶.۴۰
سومین پشتیبانی: ۴۵.۲۰
دومین پشتیبانی: ۴۳.۰۰
اولین پشتیبانی: ۴۲.۱۰