• کابینۀ شخصی

EUR/USD کشف الگوی (سر - شانه)

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

الگوی مورد نظر، همواره در حال شکل گیری، مدرج در نمودار ۴ ساعته ی EUR/USD و مقرر در رأس بازار می باشد.

 نفوذ نرخ گذاری ها به خط گردنه ی الگوی مربوطه، موجب بازگشت نزولی روند آتی نرخی و ایجاد روند معاملاتی فروش این دارایی در آینده ای نزدیک نخواهد گردید. کاهش در پیش روی نرخ EUR/USD، نهایتا تا دستیابی به خط گرایش کانال صعودی کنونی ادامه خواهد یافت. 

در صورت ادامه یافتن روند صعودی نرخ و نفوذ نرخ گذاری ها به خط زیرین کانال گرایش موجود و مرز بالایی الگوی کشف شده، امکان افزایش نرخ گذاری ها تا سطح ۱.۲۰۵۰ و در آینده ای نزدیک، افزون خواهد بود. 

همواره یادآورم، که مرز بالایی الگوی پیش تر یافت شده، با محدوده ی نموداری ۱.۱۸۹۰ و یا به عبارتی؛ با سطح حداقل نرخ گذاری های سال ۲۰۱۰ هم سطح بوده، و اولین سطح هدفی خرید دارایی مد نظر (۱.۲۰۵۰)، هم سطح با میزان حد اقل سال ۲۰۱۲ می باشد. 

همچنین، با توجه به موضع کنونی میانگین متحرک ۵ روزه ی SМА و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه ی ЕМА، روند صودی شاخص مربوطه در آینده ای نزدیک، مبرم می باشد. 

بافت کنونی خطوط شاخص نوسان گر Stochastic به یک دیگر، نیز مبنی بر لزوم اجرای معاملات خرید کنونی این دارایی می باشد. 

پیشنهادات:

در صورت کامل شدن الگوی نموداری (سر - شانه) و با نفوذ نرخ گذاری ها به خط گردنه ی این پیکر بندی، بازگشایی به موقع معاملات فروش EUR/USD جایزالعمل خواهد بود.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به مرز بالای الگوی پیشتر یاد شده، که هم سطح با محدوده ی نرخی سطح مقاومت ۱.۱۸۹۰ می باشد، می توان به بازگشایی معاملات خرید این جفت ارزی پرداخت.

بازه ی معاملاتی آتی و سطوح هدفی به منظور خرید و یا فروش این دارایی، طبق ارزیابی ما شامل سطوح ذیل می باشند: 

بازه ی معاملاتی:

سومین مقاومت: ۱.۲۳۶۰
دومین مقاومت: ۱.۲۲۴۰
اولین مقاومت: ۱.۲۰۵۰

نرخ کنونی: ۱.۱۸۸۶

اولین پشتیبانی: ۱.۱۸۰۰
دومین پشپیبانی: ۱.۱۷۵۵
سومین پشتیبانی: ۱.۱۶۸۰