• کابینۀ شخصی

EURUSD H4 تحکیمات موقت (تصحیحاتی)

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

تردیدمان در رابطه با عدم افزایش یابی نرخ یورو – دلار، منطقی بود. چرا که تحت فشار خط SMA-5 (H4) و در پی نفوذ نرخ گذاری ها به بازه ی پشتیبانی 1.1890-1.9000، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4) پایین تر از %20 اشباع فروش، با افت شدید نرخ یورو تا پشتیبانی هدفی 1.1500، برخورد نمودیم. این افت منجر به تست مینیموم نوامبر سال 2017 گردید. در حال حاضر نیز با تحکیمات تصحیحاتی و موقت نرخ گذاری ها بر فراز خط SMA-5 (H4)، مواجه می باشیم.

تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها به محدوده ی مقاومت 1.1800-1.1830، می توان با ادامه یابی گرایش های فلت مابین سطوح کانال گرایش های افقی 1.1830-1.1510، برخورد نمود. در این بین با احتمال شکل گیری افزایش های تصحیحاتی نرخ یورو، در پی هر یک از نفوذ های خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، به محدوده ی اشباع خرید (بالا تر از %80) و نفوذ نرخ گذاری ها به مقاومت خط SMA-5 (H4)، رو به رو می باشیم. اما نفوذ به زود خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %80 اشباع خرید، به موازات شکسته شدن پشتیبانی خط SMA-5 (H4) وسطح 1.1660، احتمال بروز کاهش های کوتاه مدت نرخ گذاری ها را، تا کف بازار (1.1520-1.1500)، افزایش می نماید.

نفوذ نرخ گذاری ها به این محدوده، به موازات خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، پایین تر از %20 اشباع فروش، احتمال ادامه یابی گرایش های افزایشی میان مدت 19 آپریل را نیز افزایش می نماید. در این بین نفوذ نرخ گذاری های EUR/USD بالا تر از سطح 1.1800، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (H4)،  بالا تر از %80 اشباع خرید، احتمال ادامه یابی رشد کند 30 می نرخ یورو- دلار را، افزایش می نماید. در صورت شکل گیری چنین روندی می توان با ادامه یابی افزایش های نرخی یورو تا مقاومت خط EMA-200 (H4) و تا بازه ی 1.1890-1.1900 نیز، برخورد نمود. سطح 1.1900 در نمودار 24 ساعته تحت فشار مقاومت خط  EMA-200 (D1) استقرار دارد.

بدین طریق بازگشت نرخ گذاری ها از محدوده ی (1.1900-1.2000)، مبنی بر ادامه یابی گرایش های فلت مابین سطوح کانال گرایش های افقی 1.2000-1.1600 خواهد بود. اما نفوذ نرخ گذاری ها به مقاومت 1.2000-1.1600، به موازات نفوذ خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)،  بالا تر از %80 اشباع خرید، می توان با نزدیک تر شدن نرخ گذاری ها به ماکسیموم موضعی سال های 2015-2018، یعنی بازه ی نرخی 1.2200-1.2550 برخورد نمود.

نفوذ اخیر خطوط شاخص نوسان گر stochastic (D1)، بالا تر از %20 اشباع فروش، به موازات ادامه یابی تحکیمات نرخی بر فراز خط SMA-5 (D1)، بر احتمال ادامه یابی گرایش های فلت نرخ یورو – دلار،در چهار چوب سطوح کانال گرایش های افقی 1.1800-1.1500 خواهد افزود. بدین شکل، که بازگشت نرخ گذاری ها از قسمت بالای این کانال، مبنی بر ادامه یابی گرایش های فلت بوده و در صورت نفوذ نرخ گذاری ها به این مرز، می توان با ادامه یابی افزایش های 30 می نرخ یورو، در چشم اندازی میان مدت، مواجه شد.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.1750، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.1640، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت:1.2000
 • 3 مقاومت:1.1900
 • 2 مقاومت:1.1800
 • 1 مقاومت: 1.1750
 •  نرخ کنونی: 1.1698
 • 1 پشتیبانی: 1.1640
 • 2 پشتیبانی: 1.1600
 • 3 پشتیبانی: 1.1500
 • 4 پشتیبانی: 1.1300

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.