• کابینۀ شخصی

نقطه ی عطف بازار ۲۶.۰۲ سخنرانی ماریو دراگی

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی