• کابینۀ شخصی

بررسی هفتگی بازار ۲۰۱۷.۱۱.۱۷-۱۳ JP/GB-GDP

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی