• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۰.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزلند- تصمیمات بانک مرکزی نیوزلند، در رابطه با میزان نرخ بهره (آگوست)
ساعت ۰۰:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزلند- انتشار گزارش مربوط به چگونگی سیاست گذاری های مالی بانک مرکزی نیوزلند در آینده (آگوست)
ساعت ۰۱:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزلند- مصاحبه ی مطبوعاتی با سران بانک مرکزی نیوزلند (آگوست)
ساعت ۰۴:۱۰ واحد ارزی دلار نیوزلند- سخنرانی رئیس هیأت مدیره ی بانک مرکزی نیوزلند (آگوست)
در طی گذر جلسات معاملاتی روز پنجشنبه، با نشر داده های ماه آگوست در رابطه با تصمیمات بانک مرکزی نیوزلند، به منظور ایجاد تغییرات در میزان نرخ بهره بانکی، گزارش کمی دیرتر و مربوط به مصاحبه ی مطبوعاتی، با سران بانک مرکزی نیوزلند و چگونگی سیاست گذاری های مالی آتی این کشور، مواجه خواهیم شد.لازم به ذکر است، که به دلیل احتمال ناچیز تجدید نرخ بهره از سوی سران بانک مرکزی، می بایست، توجه بیشتری به گزارش مربوط به مصاحبه ی مطبوعاتی با سران بانک مرکزی نیوزلند نمود. هر گونه اشاره از سوی تنظیم گر مالی، به منظور تغییر گرایش ها ی سیاسی از بستر کنونی به جبهه ای محافظه کارانه تر، به معنی تحکیم به زود نرخ دلار نیوزلند خواهد بود.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- داده های ماه ژوئن در رابطه با تغییرات حجم تولیدات صنعتی
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- داده های ماه ژوئن در رابطه با تغییرات حجم تولیدات صنایع بازیافتی
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا- داده های ماه ژوئن در رابطه با نرخ سود خالص حساب بازرگانی قابل رویت
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی اروپا، تأکید بر توجه بیشتر به داده های ماه ژوئن در رابطه با تغییرات حجم تولیدات صنعتی و همچنین تغییرات حجم تولیدات صنایع بازیافتی بریتانیا می باشد. در طی گذر بازه ی زمانی مورد نظر،با انتشار  داده های ماه ژوئن در رابطه با نرخ سود خالص حساب بازرگانی قابل رویت در این کشور نیز، مواجه خواهیم شد. افزایش میزان تولیدات و همچنین کاهش میزان کمبود حساب بازرگانی، به عنوان پشتوانه های بسیار معتبری از نرخ واحد ارزی این کشور به حساب می آیند. همچنین افت نرخ پوند استرلینگ، در صورت کاهش میزان تولیدات و یا افزایش کمبود حساب بازرگانی امری مسلم خواهد بود. در حین انتشار داده های مربوطه، شاهد افزایش فعالیت های معاملاتی واحد ارزی پوند استرلینگ در مقایسه با جفت های ارزی پایه در سطح بازار، خواهیم بود. 

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه جولای، در رابطه با بهای اولیه کالای تولیدکننده
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، تمرکز اکثریت بازار، به داده های آماری ایالات متحده‌ و به ویژه تغییرات میزان بهای اولیه کالای تولیدکننده، معطوف خواهد گشت. 
کاهش سرعت رشد آتی سطح داده های پیشتر یاد شده، سبب افت واحد ارزی این کشور خواهد گردید. دلیل این امر، کاهش کنونی نرخ توم، پس از دستیابی اش به سطح حداکثر ممکن، در ماه آپریل سال جاری می باشد. در هنگام انتشار داده های مربوطه، افزایش سطح فعالیت های معاملاتی دلار ایالات متحده مبرم می باشد.
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه آگوست در رابطه با تعداد درخواست نامه های مربوط به دریافت حقوق ایام بی کاری
احتمال اقتصاد دانان بر افزایش شاخص مربوطه، تا حد ۲۴۴ هزار عدد بوده، که در صورت وقوع، با افت واحد ارزی دلار ایالات متحده همراه خواهد بود. ولی در صورت کاهش میزان درخواست نامه ها ی اولیه ی دریافت بیمه ی بی کاری، امکان تحکیم نرخی دلار افزون خواهد گشت. همین طور در طول انتشار داده های پیش تر یاد شده، افزایش فعالیت های معاملاتی واحد ارزی ایالات متحده امری مسلم خواهد بود. 
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- گزارش ماه آگوست در رابطه با سخنرانی عضو هیأت مدیره ی FOMC، آقای ویلیام دادلی
محتویات گزارش مطبوعاتی که پس از این سخنرانی انجام خواهد گرفت، در رابطه با نقض توازن سطح دستمزد شهروندان در سطح ایالات متحده خواهد بود. همان طور که ابراز پرسش های آتی مطبوعاتی در طی این کنفرانس، اجتناب ناپذیر خواهند بود، واکنش های آتی اعضای بازار به داده های مربوط به بازار کار آمریکا، می تواند شکل جدی و تأثیرگذارتری به خود بگیرد.