• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۱.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

در طی گذر آخرین روز معاملاتی هفته ی جاری، با کمبود پیش زمینه ی خبری لازم رور به رو هستیم. 

ساعت ۰۱:۳۰ واحد ارزی دلار نیوزلند- داده های ماه جولای  Business NZ، در رابطه با شاخص تغییرات فعالیت های بازرگانی در حوزه ی تولیدات.
همراه با اجرای جلسات معاملاتی زود هنگام روز جمعه، با نشر داده های ماه جولای  Business NZ، در رابطه با شاخص تغییرات فعالیت های بازرگانی در حوزه ی تولیدات نیوزلند مواجه خواهیم شد. کاهش ممکن آتی شاخص مورد نظر، با افت نرخی واحد ارزی دلار نیوزلند همراه خواهد بود. بدین سبب نیز، انتشار داده های تضعیف کننده ی این شاخص، واحد ارزی این کشور را تحت فشار نرخی خواهد نمود.

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا- سخنرانی رئیس بانک مرکزی استرالیا، فیلیپ لاو (آگوست)
همان طور که سخنرانی مربوطه در حظور کمیته ی ثابت امور اقتصادی این کشور به وقوع خواهد پیوست، به احتمال زیاد، چگونگی پاسخ گویی فیلیپ لاو به پرسش های کمیته ی اقتصادی از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. بدین سان نیز، افزایش میزان نوسان های معاملاتی آتی دلار استرالیا، در پی انتشار این گزارش مطبوعاتی، امکان پذیر بوده و همچنین با توجه به نظریات خوش بینانه ی رئیس بانک مرکزی، تحکیم نرخی واحد ارزی دلار استرالیا نیز قابل وقوع خواهد بود. 

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده-  داده های ماه جولای در رابطه با شاخص بهای مصرف کننده
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- داده های ماه جولای در رابطه با شاخص بهای مصرف کننده، بدون محاسبه ی نرخ مواد غذایی و منابع انرژی
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، با انتشار داده های مربوط به تغییرات میزان شاخص بهای مصرف کننده و همچنین تغییرات میزان این شاخص،  بدون محاسبه ی نرخ مواد غذایی و منابع انرژی مواجه خواهیم شد. از نظر سیستم ذخایر فدرال، سرعت رشد تورم جاری، همواره به عنوان یکی از شاخص های حیاتی آمار اقتصادی کلان  ایالات متحده به شمار می آید و دلیل اصلی اجتناب تنظیم گر مالی به منظور ایجاد تغییرات در میزان نرخ بهره، محسوب می شود. کاهش داده های سالیانه ی شاخص مربوطه، با افت نرخ دلار ایالات متحده در چشم انداز میان مدت و همچنین کوتاه مدت، همراه خواهد بود و در صورت رشد ناگهان این شاخص نیز، تحکیم نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، امری مبرم به حساب خواهد آمد.