• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۱.۰۸.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان- تغییرات سطح بی کاری (آگوست)
با توجه به شرایط مطلوب فعلی بازار کار در آلمان، احتمال بروز فشار های مزمن نرخی، بر واحد ارزی یورو به سبب انتشار داده های تضعیف کننده ی شاخص مربوطه، بسیار ناچیز می باشد. 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص بهای مصرف کننده (آگوست)
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا- شاخص پایه ای بهای مصرف کننده (آگوست)

همراه با گذر جلسات معاملاتی اروپا، با انتشار داده های ماه آگوست در رابطه با چگونگی نرخ تورم در این منطقه، مواجه خواهیم شد. با در نظر گیری کاهش های اخیر سطح تورم، تنها در صورت دریافت داده های مبنی بر روند مثبت این شاخص، می توان شاهد تحکیم یابی نرخی واحد ارزی یورو گردید. اما در صورت کاهش نرخ رشد داده های آماری در پیش رو، احتمال افت ادامه دار نرخی یورو در بازه ی زمانی کوتاه مدت، افزون خواهد بود. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی (ژوئن)
همراه با بازگشایی جلسات معاملاتی آمریکا، با نشر داده های ماه ژوئن در رابطه با چگونگی تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی در کانادا، رو به رو خواهیم شد. افزایش آتی نرخ رشد این شاخص در آینده ای نزدیک، می تواند به عنوان عامل پشتیبان مضافی از واحد ارزی دلار این کشور به حساب آید. ولی، با توجه به رشد چشمگیر سطح داده ی مربوطه در طی ماه می، کاهش تصحیحاتی آتی اش، همراه با کاهش سطح تمایلات سرمایه گذاران به منظور انجام معاملات خرید، با استفاده از این واحد ارزی در سطح بازار، امری مبرم جلوه می نماید.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- تعداد درخواست نامه های اولیه به منظور دریافت بیمه ی بی کاری (آگوست)
در صورت افزایش سطح درخواست نامه های اولیه ی دریافتی بیمه ی بی کاری، با کاهش سطح تمایلات بازرگانان، به منظور خرید دارایی مربوطه، مواجه خواهیم شد. با این حال، کاهش ناگهانی و تند سطح داده های شاخص مورد نظر نیز، توان ایجاد تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده را دارا می باشد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص پایه ای هزینه ی مصارف شخصی (جولای)
ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده- شاخص PMI شیکاگو (آگوست)
در ادامه ی گذر جلسات معاملاتی آمریکا، در انتظار نشر داده های ماه جولای در رابطه با چگونگی تغییرات سطح  پایه ای هزینه ی مصارف شخصی در ایالات متحده خواهیم نشست. از نظر تجربی، رشد شاخص مورد نظر، موجب افزایش نرخی بلقوه ی واحد ارزی این کشور خواهد گشت. با این وجود خواهشمند عطف توجه اعضای بازار، به چگونگی تغییرات داده های در پیش روی PMI شیکاگو نیز، می باشم. چرا که در صورت افزایش سطح این شاخص، دلار ایالات متحده آغاز به تحکیمات ارزی خواهد نمود.