• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۲.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات (سپتامبر)
ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات (سپتامبر)
ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI (سپتامبر)

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات (سپتامبر)
ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات (سپتامبر)
ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI (سپتامبر)

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات (سپتامبر)
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات (سپتامبر)
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا - شاخص مشتق PMI (سپتامبر)
در طی اجرای جلسات معاملاتی آخرین روز هفته، با نشر پکیجی از آمار اقتصادی کلان ماه سپتامبر، از کشور های متعددی در اروپا و در رابطه با چگونگی نرخ آخرین تغییرات سطح شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات، خدمات و شاخص مشتق PMI، مواجه خواهیم شد. افت کلی شاخص های یاد شده، با تضعیف واحد ارزی یگانه ی اروپا، همراه خواهد بود. همچنین، با توجه به مقدماتی بودن داده های مورد نظر، با افزایش درجه ی اهمیت شان نیز، رو به رو خواهیم شد. خاطر نشاه هستم، که در طی نشر آمار مربوطه، با افزایش سطح فعالیت های معاملات، مواجه خواهیم شد.

ساعت ۱۱:۳۰ و ۱۲:۳۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا - سخن رانی ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا (سپتامبر)
با توجه به عدم بررسی گرایش های آتی سیاست گذاری های مالی این بانک، در طی کنفرانس در پیش رو و به دست رئیس بانک مرکزی، با کاهش درجه ی اهمیت این گزارش مطبوعاتی، مواجه خواهیم شد.

ساعت ۱۵:۳۰ وحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مصرف کننده (آگوست)
همراه با آغاز جلسات معاملاتی آمریکا، با نشر آخرین داده های مربوط به چگونگی نرخ تورم در سطح کانادا، رو به رو خواهیم شد. تحکیمات اخیر دلار کانادا، سبب جلوگیری از رشد ممکن و مفید نرخ تورم در این کشور گردیده و سبب کاهش تمایلات بازرگانان، به منظور سرمایه گذاری با استفاده از این واحد ارزی، خواهد گشت. به همین دلیل نیز، در صورت دریافت داده های منفی، از آخرین نشریات شاخص یاد شده، با تضعیف نرخی واحد ارزی دلار کانادا، مواجه خواهیم گشت. همچنین خاطر نشان هستم، که در طی نشر آمار مربوطه، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی این واحد ارزی، رو به رو خواهیم بود. 

ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده -  شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات (سپتامبر) 
ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص مشتق PMI حوزه ی خدمات (سپتامبر)
اتمام جلسات معاملاتی این روز، همراه با نشر پکیجی از آمار کلان اقتصادی ایالات متحده، به انجام خواهد رسید. داده های مربوطه در رابطه با چگونگی نرخ آخرین تغییرات سطح شاخص های کسب و کار حوزه ی تولیدات و مشتق PMI حوزه ی خدمات این کشور، خواند بود. به یاد داشته باشید، که تنها در صورت افزایش بیشتر سطح این آمار، از داده های پیشین شاخص های مورد نظر، تحکیم یابی نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، امری مبرم جلوه خواهد نمود.