• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۸.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۱۵ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی رئیس بانک انگلستان، مارک کارنی (سپتامبر)
سخنرانی مربوطه، در طی اجرای کنفرانس یاد بود استقلال ۲۰ ساله ی بانک انگلستان، به وقوع خواهد پیوست. با وجود احتمال ناچیز بررسی سیاست گذاری های مالی این بانک، در طی اجرای کنفرانس مربوطه، می بایست توجه خود را به چگونگی محتوای سخنرانی این فرد، جلب نمود. 

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص بهای مصرف کننده (سپتامبر)
ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص هماهنگ بهای مصرف کننده (سپتامبر)
داده های آماری آلمان، در رابطه با چگونگی تغییرات نرخ تورم در این کشور بوده و با توجه به مقدماتی بودن این نشریات این داده، درجه ی اهمیت آمار مربوطه نیز، افزایش خواهد یافت. مسلما، در صورت افزایش نرخ مفید تورم، تحکیم یابی نرخ یورو نیز، میسر خواهد گشت. هرچند که در صورت کاهش یابی نرخ سالانه ی این شاخص، در طی آخرین انتشارات، با تضعیف ارزی یورو و شرایط کلی اقتصادی اروپا، مواجه خواهیم شد.  

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های دریافت بیمه ی بی کاری (سپتامبر)
همراه با آغاز جلسات معاملاتی آمریکا، با نشر داده های ماه سپتامبر، در رابطه با، به تغییرات تعداد درخواست نامه های دریافت بیمه ی بی کاری در ایالات متحده، مواجه خواهیم شد. رشد سطح آمار مربوطه، ابراز تأثیرات بسیار منفی را، بر نرخ واحد ارزی دلار این کشور، به همراه خواهد داشت. با این وجود، از نظر اقتصاد دانان Bloomberg، احتمال افزایش سطح این داده، به میزان ۱۰ هزار عدد و تا سطح ۲۶۹ هزار عدد، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید. بدین سبب نیز، در صورت تثبیت آمار مورد نظر و یا افزایش سطح داده های در پیش رو، از سطح داده های ارزیابی شده، با تضعیف نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، رو به رو خواهیم شد. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی (۳ ماه دوم سال)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تراز مالی تجارت برون مرزی (سپتامبر)
کمی دیر تر و در ادامه ی همین جلسات معاملاتی، با نشر داده های نهایی تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی ایالات متحده نیز، رو به رو خواهیم شد. با توجه به افزایشی بودن داده های اخیر این شاخص و در صورت کاهش امکان پذیر آمار در پیش رو، دلار ایالات متحده، تحت فشار قرار خواهد گرفت. رشد شدید کسری تراز مالی تجارت برون مرزی نیز، می تواند سبب تضعیف نرخی این واحد ارزی و تمایلات سفته بازان، به منظور استفاده از این واحد ارزی، گردد. 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی نایب رئیس سیستم ذخایر فدرال، ستنلی فیشر (سپتامبر)
این سخنرانی نیز، در طی اجرای کنفرانس استقلال ۲۰ ساله ی بانک انگلستان، به انجام خواهد رسید. به همین دلیل نیز، درجه ی اهمیت این گزارش، چندان افزون نخواهد بود.