• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۹.۰۹.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۵۰ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات سطح جمعیت بی کار (سپتامبر)
ساعت ۱۰:۵۰ واحد ارزی آلمان - تغییرات سطح بی کاری ( با حساب نوسانات فصلی) (سپتامبر)
در طی اجرای جلسات معاملاتی اروپا، با نشر آمار مربوط به چگونگی نرخ آخرین تغییرات بازار کار در آلمان، رو به رو خواهیم شد. با توجه به شرایط مطلوب امروزی بازار کار آلمان و سطح پایین این شاخص، تغییرات سطح داده های آتی آمار مربوطه، تجدیدات بلقوه ی نرخی یورو را، به عمل نخواهند آورد.  به همین دلیل نیز، تنها در صورت بروز تغییرات شدید نرخ داده های در پیش رو، احتمال افزایش نوسانات معاملاتی یورو، میسر خواهد گشت.

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - حجم سود خالص حساب موجودی تراز تجاری (۳ ماه دوم سال)
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی (۳ ماه دوم سال) 
ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - حجم خالص وجه قرضه، به اشخاص خصوصی (آگوست)
همراه با ادامه یابی جلسات معاملاتی اروپا، با نشر داده های مربوط به تغییرات اخیر حجم سود خالص حساب موجودی تراز تجاری و  تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی  در بریتانیا، مواجه خواهیم شد. داده های مثبت این دو شاخص، می توانند سبب تحکیم بیشتر نرخ واحد ارزی پوند استرلینگ شوند. هر چند که در صورت ضعیف بودن داده های در پیش رو، از آمار ماقبل شاخص مربوطه، تضعیف نرخی پوند ، امری مبرم به شمار خواهد آمد. همچنین در صورت کاهش سطح بیشتر  حجم خالص وجه قرضه، به اشخاص خصوصی نیز، با افت آتی پوند استرلینگ، رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا - شاخص بهای مصرف کننده (سپتامبر)
ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده (سپتامبر)
و در ادامه ی این جلسات معاملاتی، انتشار آخرین داده های مربوط به تغییرات سطح تورم در اتحادیه ی اروپا را نیز، شاهد خواهیم شد. رشد آتی سطح شاخص بهای مصرف کننده، با افزایش نرخی واحد ارزی یورو، همراه خواهد بود. یاد آورم که، با توجه به رشد اخیر سطح تورم در این منطقه و در طی نشریات ماه آگوست، به میزان ٪۱.۵ - همراه با ادامه یابی چنین روندی، تحکیمات بیشتر واحد ارزی یورو و شرایط اقتصادی اروپا نیز، امکان پذیر تر جلوه خواهد نمود.

ساعت ۱۵:۰۰  واحد ارزی پوند استرلینگ - سخن رانی نایب رئیس بانک انگلستان - جان کانلیف، در رابطه با بهبود یابی مالی 
سخن رانی مربوطه، در طی اجرای کنفرانس مربوط، به تحریمات بانکی (SRB) در بروکسل، به انجام خواهد رسید. 
ساعت ۱۵:۰۰  واحد ارزی پوند استرلینگ - سخنرانی نایب رئیس سیاست گذاری های مالی بانک انگلستان - بن برودبنت (سپتامبر)
متن اصلی کنفرانس مربوطه، در رابطه با - چگونگی سرنوشت بانک مستقل انگلستان خواهد بود. این کنفرانس به مناسبت یاد بود ۲۰ سالگی استقلال این بانک، به انجام می رسد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی (جولای)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مواد اولیه (آگوست)
همراه با شروع جلسات معاملاتی آمریکا، شاهد نشر داد های آماری مربوط، به نرخ آخرین تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی در کانادا، خواهیم بود. با وجود اینکه، داده های مربوطه طبق آمار ۳ ماهه تخمین زده نشده اند، در صورت افزایش سطح داده های در پیش روی این شاخص، با تحکیمات نرخی دلار کانادا، رو به رو خواهیم شد. با توجه به واکنش های سریع بازار، همراه با بروز تغییرات چشمگیر نرخ شاخص های متفاوت، ادامه یابی کاهش میزان شاخص بهای مواد اولیه در این کشور، می تواند سبب تضعیف نرخی واحد ارزی دلار کانادا گردد. 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص پایه ای هزینه های مصارف شخصی (آگوست)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح دستمزد و مخارج فردی (آگوست)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص Chicago PMI (سپتامبر)
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کنند گان، از دانشکده ی میشیگان (سپتامبر)
تغییرات سطح  هزینه های مصارف شخصی، تأثیرات چندانی، بر نرخ واحد ارزی دلار ایالات متحده، نخواهد گذاشت. با این حال، رشد سطح آمار مربوطه، به عنوان یکی از علایم رشد سطح رفاه، به حساب می آید و توان ابراز تاثیراتی مثبت، بر اقتصاد ایالات متحده را نیز، دارا می باشد. همچنین یاد آورم، که رشد سطح شاخص تمایلات مصرف کنند گان، از دانشکده ی میشیگان به علاوه ی دیگر شاخص های یاد شده، سبب تحکیم یابی بلقوه ی واحد ارزی دلار، خواهند گردید. 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ - سخنرانی رئیس بانک انگلستان - مارک کارنی (سپتامبر)
این سخن رانی نیز، در طی اجرای کنفرانس ۲۰ سالگی استقلال بانک انگلستان، انجام خواهد پذیرفت. 
ساعت ۱۷:۱۵ واحد ارزی پوند استرلینگ - سخنرانی رئیس بانک انگلستان - مارک کارنی (سپتامبر)
ساعت ۱۷:۱۵ واحد ارزی یورو اتحادیه اروپا - سخن رانی رئیس بانک مرکزی اروپا - ماریو دراگی (سپتامبر)
سخنرانی های مربوطه، در طی اجرای کنفرانس یاد بود ۲۰ سالگی استقلال بانک انگلستان، به انجام خواهند رسید.