• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۶.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص نرخ مسکن از HBOS (سپتامبر)
پس از افت ادامه دار این شاخص و رشد ۲ ماه اخیرش، می توان به دلیل تحکیم یابی های واحد ارزی پوند استرلینگ پی برد. چرا که رشد شاخص مربوطه، به عنوان یکی از نشانه های مبرم سلامت اقتصادی منطقه و افزایش سطح اطمینان مصرف کنندگان، به شمار می آید. رشد آتی سطح این شاخص، توان پشتیبانی از واحد ارزی پوند استرلینگ را، دارا می باشد.

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی عضو کمیته ی سیاست گذاران مالی بانک انگلستان، اندی هالدین
سخن رانی این شخص در رابطه با سطح اطمینان مردم به دانشکده ها بوده و در طی اجرای کنفرانس توسعه یابی هنر، تولیدات و تجارت، به وقوع خواهد پیوست. درجه ی اهمیت این داده، همواره اندک می باشد. چرا که احتمال بررسی چگونگی تغییرات در پیش روی سیاست  گذاری های مالی این کشور، در طی این کنفرانس، ناچیز خواه بود.

۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات سطح بی کاری (سپتامبر)
۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر سطح جمعیت شاغل (سپتامبر)
با توجه به پایین بودن افزون سطح این شاخص، در صورت بروز تغییرات اندک در میزان شاخص یاد شده، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی این واحد ارزی، برخورد نخواهیم نمود. همچنین خاطر نشانم، که تمرکز اکثر بازار، به چگونگی داده های در پیش روی تغییر سطح جمعیت شاغل، در حوزه های غیر کشاورزی ایالات متحده، معطوف خواهد بود. در صورت تغییر یابی سطح داده های مورد نظر، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی دلار کانادا، رو به رو خواهیم شد.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری (سپتامبر)
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر سطح جمعیت شاغل حوزه های غیر کشاورزی (سپتامبر)
طبق نظریه ی متخصصین بلومبرگ، دولت ایالات متحده در طول ماه سپتامبر، کمتر از ۹۰ هزار موقعیت شغلی به وجود آورده. سطح تجدیداتی این پیش بینی، بسیار اندک بوده، چرا که افزایش نرخ این شاخص کمتر از ۲۲۰-۲۰۰ هزار عدد، سبب افزایش سطح بی کاری خواهد گردید. در صورت تثبیت این کاهش، تضعیف نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، بسیار افزون خواهد بود. همچنین در طی انتشار این داده، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی واحد ارزی دلار ایالات متحده مواجه خواهیم شد.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI از  Ivey (سپتامبر)
تنها در صورت بروز داده های منفی غیر منتظره از بازار کار این کشور، احتمال وخیم تر گشتن سطح این داده و تضعیف واحد ارزی دلار کانادا نیز، افزایش خواهد یافت. 

۱۹:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، ویلیام دادلی
گزارش مورد نظر، از درجه ی اهمیت افزونی برخوردار می باشد، چرا که عنوان این سخنرانی، در رابطه با چشم انداز سیاست گذاری های مالی و اهمیت تحصیل دانشگاهی، به منظور افزایش وسعت تحرکات اقتصادی، خواهد بود. واکنش قابل توجه بازار به چگونگی این داده، تنها در صورت بررسی احتمالات افزایش نرخ بهرهی بانکی این کشور، در ماه دسامبر و به دست سیستم ذخایر فدرال در طی سخنان این شخص، بروز خواهد یافت. 

ساعت ۱۹:۱۵  واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، رابرت کاپلان
گزارش مربوطه، از درجه ی اهمیت کمی برخوردار بوده، چرا که ربطی به بررسی تجدیدات نرخ بهره نخواهد داشت.