• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۵.۱۰.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص شرایط حوزه ی کسب و کار از IFO
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص ارزیابی شرایط جاری از IFO
ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص انتظارات اقتصادی از IFO
نشریات آماری آلمان در طی اجرای معاملات امروز، شامل چگونگی تغییرات سطح شاخص شرایط حوزه ی کسب و کار، شاخص انتظارات اقتصادی و شاخص ارزیابی شرایط جاری این کشور می باشد. همواره یاد آورم، که رشد سطح داده های مربوط به شاخص های یاد شده، همواره توقف یافته و در طی انتشارات آماری دو ماه اخیر با کاهش سطح این سه شاخص اقتصادی مواجه گردیده ایم. در صورت ادامه یابی کاهش های فعلی شاخص های مربوطه، در طی انتشارات آماری در پیش رو، واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا تحت فشار های نرخی کوتاه مدت، قرار خواهد گرفت. 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی
با توجه به سه ماهه بودن انتشارات داده های این شاخص، با درجه ی اهمیت بالای آمار در پیش رو مواجه می باشیم. با توجه به نظریه ی اقتصاد دانان، در رابطه با عدم افزایش نرخ رشد اقتصادی بریتانیا، احتمال بروز تحکیمات نرخی پوند استرلینگ، در طی نشر آمار مربوطه، چندان افزون نمی باشد. با این وجود، در صورت متغییر بودن داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، با افزایش ناگهان نرخ نوسانات جفت های ارزی پوند استرلینگ بریتانیا، رو به رو خواهیم گردید.

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم سفارش کالای بادوام
همراه با ادامه یابی افزایش های فعلی سطح این شاخص، در طی نشریات آماری در پیش رو، با تحکیمات نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، رو به رو خواهیم گردید. هرچند که، در صورت عرضه یافتن داده های منفی آمار در پیش رو، با تضعیف نرخی این واحد ارزی مواجه خواهیم شد. همچنین، خاطر نشانم که نشریات آماری مورد نظر، در بعضی از مواقع با واکنش خنثی بازار، همراه می باشند.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - انتشار گزارش بانک کانادا، در رابطه با سیاست گذاری های مالی و وامی
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - نتایج نشست سران بانک کانادا، در رابطه با چگونگی تنظیمات نرخ بهره
ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - بیانیه ی الحاقی بانک کانادا
ساعت ۱۸:۱۵ واحد ارزی دلار کانادا - کنفرانس مطبوعاتی بانک کانادا
با توجه به عدم بروز تغییرات این شاخص، در طی دو نشست اخیر سران بانک مرکزی این کشور، احتمال افزایش بیشتر درصد نرخ بهره ی بانکی در کانادا، در طی نشست در پیش رو نیز، چندان افزون نمی باشد. با این وجود، می بایست به چگونگی محتویات بیانیه ی الحاقی سران این بانک، که در پی به عرضه رسیدن نتایج تنظیمات نرخ بهره به عرضه خواهند رسید نیز، توجه بیشتری نمود.

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - نرخ فروش مسکن در سطح بازار اولیه
با توجه به کاهش های اخیر سطح این شاخص در طی نشریات آماری ماقبل و همراه با ادامه یابی چنین روندی، با تضعیف بیشتر نرخ دلار ایالات متحده، رو به رو خواهیم گردید. همچنین با توجه به وخیم تر گردیدن شرایط جاری بازار ساخت و ساز این کشور، ثبات اقتصادی ایالات متحده به زیر سوال رفته است.

 ساعت ۱۷:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - حجم ذخایر نفت خام
ادامه یابی افت های فعلی حجم ذخایر نفتی، سبب تحکیم یابی بیشتر واحد های ارزی مربوط به این دارایی، خواهد گردید. همچنین یاد آورم، که به چگونگی نرخ تغییرات حجم استخراج-پالایش و ذخایر بنزین و سوخت دیزلی نیز، توجه نمایید.