• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۳.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به کمرنگ بودن پیش زمینه ی خبری امروز، با کاهش یابی سطح فعالیت های معاملاتی جفت های ارزی متعددی، مواجه خواهیم گردید.

عوامل تأثیر گذار، بر تغییرات نرخی شاخص دلار ایالات متحده، شامل شرایط داخلی، سیاسی و داده های آماری کلان اقتصادی، از منطقه ی مربوطه، می باشد. آمار مورد نظر نیز، از قبیل گزارش مربوط به چگونگی تغییرات سیستم مالیاتی و مسائل ژئوپلیتیک ایالات متحده خواهند بود.

 

ساعت ۲۰:۴۵ واحد ارزی ین ژاپن - سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن، هاروهیکو کورودا

با توجه به مربوط بودن سخنرانی مورد نظر، به چگونگی تغییرات در متن سیاست گذاری های مالی این کشور، با افزایش درجه ی اهمیت این گزارش، رو به رو گردیده ایم. به همین دلیل نیز، با افزایش سطح فعالیت های معاملاتی واحد ارزی ین ژاپن، در طی نشر این گزارش مواجه خواهیم گردید. با وجود احتمال ناچیز بروز تغییرات، در متن سیاست گذاری های این کشور، به دست رئیس بانک مرکزی، می بایست به چگونگی بیانیه های این شخص توجه بیشتری نمود