• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۲.۱۱.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی نماینده ی شورای سیستم ذخایر فدرال، جانت یلن/ Federal Reserve Chairperson Janet Yellen Speaks

سخنرانی مربوطه، به شکل گفت و گویی میان رئیس هیات سیستم ذخایر فدرال با رئیس ماقبل بانک انگلستان، مروین کینگ، به انجام خواهد رسید.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - ارزیابی های فصل پاییز خزانه داری

همراه با انتشار نتایج مثبت بازنگری های داده های پیشین این آمار، در طی نشر گزارش مورد نظر، واحد ارزی پوند استرلینگ، تحکیم خواهد یافت. با این وجود در صورت منفی رقم خوردن این آمار نیز، احتمال تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی این واحد ارزی، بسیار افزون می باشد. در صورت عدم متغییر بودن داده های در پیش رو از آمار ماقبل این گزارش، با واکنش های کمرنگ بازار به انتشارات مربوطه، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم سفارش کالای بادوام

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های دریافت بیمه ی بی کاری

در صورت افزایش نرخ این دو شاخص، در طی انتشار آمار مربوطه، که همراه با اجرای جلسات معاملاتی آمریکا به وقوع خواهد پیوست، با تحکیمات بلقوه نرخ دلار ایالات متحده رو به رو خواهیم شد. در صورت بروز این قبیل از تحکیمات، روند گرایشی این واحد ارزی، به شکل منحصر به فردی تغییر خواهد یافت.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شخص تمایلات مصرف کنند گان از دانشکده ی میشیگان

رشد احتمالی نرخ این شاخص، به عنوان یکی از عوامل محرک و مهم، به منظور فعال سازی عمده ی خریداران دلار ایالات متحده به شمار می آید. در صورت پایین تر رقم خوردن سطح داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، همه گیره شدن فروش دلار ایالات متحده در چشم اندازی کوتاه مدت، مبرم خواهد بود.

 

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - انتشار پروتکل نشست سران سیستم ذخایر فدرال

با توجه به درجه ی اهمیت افزون این گزارش، احتمال بروز نوسان های نرخی جفت های ارزی دلار، در طی به عرضه رسیدن نتایج این پروتکل، بسیار افزون جلوه می نماید. در صورت مثبت بودن بار نتایج این نشست، در رابطه با امکان پذیر بودن افزایش بیشتر نرخ بهره در این منطقه، دلار ایالات متحده استحکام خواهد یافت. هر چند که، به موازای انکار گردیدن و عدم بررسی این امر، با افت های ما بعد واحد ارزی دلار ایالات متحده، مواجه خواهیم شد.