• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۷.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سود خالص حساب بازرگانی تجارت فرامرزی

همراه با ادامه یابی افزایش های فعلی نرخ این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار استرالیا، امری مبرم به شمار خواهد آمد. تنها کاهش سطح این شاخص، پایین تر از ۱ میلیارد دلار (استرالیا)، احتمال تحت فشار قرار گرفتن تحرکات این واحد ارزی را، افزایش خواهد داد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص نرخ مسکن از HBOS

با توجه به نظریه ی متخصصین، احتمال افزایش نرخ این شاخص در طی انتشارات در پیش رو، بسیار ناچیز بوده و میانگین متوسط داده های تخمین یافته ی این شاخص، به میزان ٪۰.۲ رقم خورده، که همواره سبب کند تر شدن نرخ رشد آمار سه ماهه ی این شاخص خواهد گردید. در صورت تثبیت این پیش بینی و یا پایین تر رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، با تضعیف یابی واحد ارزی پوند، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده -  تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های تکراری مدعیان بی کاری

افزایش نرخ شاخص اولیه، منجر به تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی دلار ایالات متحده، خواهد گردید. با این وجود،  یکی  از آمار تأثیر گذار آتی، شامل داده های رو جمعه ی تغییرات کمی موقعیت های شغلی جدید این کشور بوده، که منجر به افزایش نرخ نوسانات واحد ارزی دلار ایالات متحده خواهد گردید.

به موازای افزایش غیر قابل منتظره ی نرخ این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، با تحکیمات تصحیحاتی (موقتی) واحد ارزی دلار ایالات متحده برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم جواز صادره، به منظور ساخت و ساز

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI از Ivey

تحکیمات نرخی دلار کانادا، به موازای افزایش نرخ شاخص های یاد شده، امری مبرم، به شمارمی آید. هرچند، که نظریه ی متخصصین در رابطه با تغییرات آتی شاخص PMI، چندان مثبت جلوه نمی نماید. با این وجود، تثبیت کند تر گردید نرخ رشد این شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، سبب تحت فشار قرار گرفتن نرخ گذاری دلار این کشور، نخواهد گردید. چنین امری، در صورت افزایش سطح شاخص جواز ساخت و ساز، امکان پذیر تر جلوه خواهد نمود.

 

ساعت ۱۹:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

سخنرانی مربوطه، در طی اجرای کنفرانس مربوط، به بازنگری حساب داری بین المللی بانک مرکزی اروپا به انجام خواهد رسید، که با توجه به تأثیر افزون بیانیه های این فرد، بر تحرکات نرخی یورو، توجه اکثریت بازار را به خود، جلب خواهد نمود.