• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۸.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

با توجه به نهایی بودن این آمار، در صورت متغییر بودن داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، با افزایش نرخ نوسانات واحد ارزی ین ژاپن برخورد خواهیم نمود. با توجه به نظریه ی متخصصین در رابطه با افزایش در پیش روی نرخ این شاخص به میزان ٪۰.۱، با احتمال تحکیم یابی نرخ گذاری های این واحد ارزی، مواجه می باشیم.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم تولیدات صنعتی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم تولیدات صنایع کارخانه ای

به موازای ادامه یابی نرخ افزایشی این دو شاخص، در طی انتشارات در پیش رو، با تحکیم یابی نرخ گذاری های واحد ارزی پوند استرلینگ، برخورد خواهیم نمود. همچنین لازم به یاد آوریست، که با وجود احتمالات متخصصین، در رابطه با کاهش آتی نرخ ماهانه ی این دو شاخص، با افزایش نرخ سالانه ی داده های مربوطه، مواجه می باشیم.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح اشتغال غیر کشاورزی

یکی از مهم ترین انتشارات این روز معاملاتی شامل داده های آماری بازار کار ایالات متحده بوده، که مربوط به تغییرات سطح اشتغال غیر کشاورزی و تغییرات کمی موقعیت های شغلی جدید خواهند بود.  در این بین، با انتشار آمار پر اهمیت تغییرات شاخص بهای نیروی کار نیز، برخورد خواهیم نمود. همواره خاطر نشانم، که کاهش آتی آمار این شاخص، سبب تحت فشار قرار گرفتن تحرکات نرخی واحد ارزی دلار ایالات متحده، خواهد گردید. چرا که به همراه کاهش نرخ این شاخص، با کند تر شدن بهبود بازار کار و نا ممکن گردیدن افزایش میان مدت نرخ بهره ی بانکی نیز، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کنند گان از دانشکده ی میشیگان

با در نظر گیری انتظارات مثبت متخصصین، در رابطه با افزایش آتی نرخ این شاخص، با احتمال تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده نیز، رو به رو می باشیم. تنها در صورت مثبت بودن داده های بازار کار ایالات متحده، می توان با تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، برخورد نمود.