• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۸.۱۲.۲۰۱۷

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به خالی بودن پیش زمینه ی خبری دوشنبه ی هر هفته، با احتمال کاهش یابی نرخ نوسانات ارزی نیز رو به رو می باشیم، اما با توجه به محسوب گردیدن این هفته، به عنوان آخرین هفته ی معاملات سال جاری، با بروز نوسانات غیر قابل توصیف نیز، مواجه خواهیم شد.

بروز چنین جهش هایی، می تواند مرتبط به جمع آوری و تنظیم گزارش های سالانه ای بوده، که بدون تأثیر گیری از ارزیابی بنیادی و یا تکنیکال، منجر به جهش های غیر منتظره و غیر قابل توصیف نرخ گذاری های این جفت ارزی، خواهند گردید.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کنندگان

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص پایه ای بهای مصرف کنندگان

با توجه به نهایی بودن آمار مورد نظر، تنها در صورت متغیر رقم خوردن داده های در پیش رو، از آمار ماقبل - با افزایش نرخ نوسانات و فعالیت های معاملاتی یورو، برخورد خواهیم نمود. همراه با افزون تر رقم خوردن داده های مورد نظر، از آمار تخمین یافته، تحکیمات نرخی یورو، بسیار مبرم به حساب خواهند آمد. اما کاهش سطح داده های آتی شاخص مربوطه، سبب تضعیف یابی نرخ این واحد ارزی نیز، خواهد گردید.

 

ساعت ۱۴:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - گزارش ماهانه ی بوندس بانک

با وجود تأثیر نه چندان افزون گزارش مربوطه، بر روند نرخی آتی واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا، می بایست با توجه بیشتری به چگونگی محتوای این گزارش، توجه نمود. چرا که در صورت تغییر شدید سطح داده های گزارش مربوطه، با افزایش شدید سطح فعالیت های معاملاتی و نوسان های نرخی  یورو نیز، برخورد خواهیم نمود.  

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - حجم معاملات با استفاده از اوراق بهادار خارجی

با وجود تأثیر گیری نه چندان تحرکات نرخی واحد ارزی دلار کانادا، از تغییرات این شاخص، در صورت افزایش غیر منتظره ی نرخ مازاد شاخص مربوطه، که به عنوان نمادی از افزایش نرخ سرمایه گذاری در این کشور نیز، به حساب می آید، تحکیمات کما بیش نرخ دلار کانادا، میسر تر، جلوه خواهند نمود.