• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۵.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات حجم خرده فروشی

نظریه ی متخصصین، مبنی بر رشد نرخ این شاخص در طی انتشارات آتی بوده، که همواره با تحکیمات نرخی یورو نیز، همراه خواهد گردید. اما با توجه به کاهش ناگهانی سطح داده های ماه نوامبر این شاخص، افزایش های نه چندان بلقوه ی داده های در پیش رو، واکنشی نه چندان قابل توجه را، از سوی بازار به دنبال خواهند داشت.

 

ساعت ۱۳:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده گان

با در نظر گیری پایین بودن نرخ تورم در این منطقه، که همواره کم تر از ٪۲ رقم خورده است، تنها در صورت رشد منحصر به فرد سطح این شاخص، می توان با تحکیمات نرخی یورو و جفت ارزی EUR/USD، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر سطح اشتغال حوزه ی غیر کشاورزی

مهم ترین آمار این روز معاملاتی، شامل داده های بازار کار ایالات متحده می باشند. به موازات منفی رقم خوردن این آمار، با تضعیف نرخی دلار، برخورد خواهیم نمود. چنین امری منجر به همه گیری شدن فروش دلار خواهد گردید. در طی انتشار این آمار نیز، با افزایش نرخ نوسانات دلار ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سطح بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات کمی جمعیت شاغل

ادامه یابی بهبود یابی فعلی شرایط بازار کار کانادا، با تحکیمات نرخی دلار کانادا همراه خواهد گردید. اما با در نظر گیری عدم باور متخصصین، در رابطه با رشد آتی نرخ شاخص های یاد شده، تضعیف نرخی دلار کانادا نیز، امکان پذیر جلوه می نماید. چنین امری، به موازات کاهش نرخ نفت خام، میسر تر خواهد گردید.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI از Ivey

چگونگی تغییرات شاخص کسب و کار این منطقه، با بررسی نتایج همه پرسی از مدیران خرید کانادا، انجام می گیرد. با در نظر گیری عدم اطمینان متخصصین، در رابطه با افزایش های آتی این شاخص، تحکیمات نرخی دلار کانادا نیز، بعید به نظر می رسد. هرچند که عامل اصلی تغییرات نرخی این واحد ارزی، به نوسانات قیمت نفت خام، بستگی خواهد داشت.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص مشتق ISM حوزه ی غیر تولیداتی

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر حجم سفارش های تولیداتی

مثبت رقم خوردن این آمار، به موازات بهبود یابی شرایط بازار کار ایالات متحده، با تحکیمات نرخی دلار این کشور همراه خواهد بود. اما در صورت منفی بودن داده های شاخص های یاد شده و کاهش کمی تعداد موقعیت های کاری ایالات متحده، تضعیف یابی نرخ دلار نیز، بسیار مبرم جلوه خواهد نمود.

 

ساعت ۲۰:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی یکی از اعضای گروه FOMC

ساعت ۲۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سخنرانی یکی از اعضای کمیته ی ساست گذاران مالی بانک انگلستان