• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۶.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

 

۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص بهای مصرف کنند گان

۱۰:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص هماهنگ بهای مصرف کنندگان

با توجه به نهایی بودن این آمار، تنها در صورت متغییر رقم خوردن شان نسبت به داده های پیشین، با افزایش نرخ نوسانات واحد ارزی یورو، مواجه خواهیم شد. منفی رقم خوردن داده های در پیش رو نیز، منجر به تضعیف یابی نرخ گذاری های یورو خواهد گردید.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص بهای مصرف کنند گان

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص پایه ای بهای مصرف کنندگان

با توجه به افزایش اخیرا شکل گرفته ی نرخ تورم در انگلستان، که به میزان ٪۲-۳ رقم خورده است - انتظارات متخصصین، در رابطه با کاهش کما بیش نرخ این شاخص در طی انتشارات در پیش رو، تاثیرات چندانی بر تحرکات نرخی پوند استرلینگ نخواهد گذاشت. چرا که پوند استرلینگ در حال حاضر از قوت کافی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تولیداتی Empire Manufacturing

رشد احتمالی نرخ این شاخص، که به میزان ۱۸.۵ نقطه ی نموداری تخمین یافته است، منجر به تحکیم یابی نرخ گذاری های دلار ایالات متحده، نخواهد گردید. در حالی که، رشد ۲۰ نقطه ای نرخ داده های در پیش روی این شاخص، تحرکات نرخی دلار را، استحکام خواهد بخشید. در همین بین نیز، افزایش کمتر از ۱۵ نقطه ی نموداری، سطح تمایلات سرمایه گذاران، به منظور خرید دلار را، کاهش خواهد داد.

 

واحد ارزی دلار نیوزلند - تغییر شاخص جهانی بهای محصولات لبنیاتی

با توجه به افزایش اخیر نرخ این شاخص و ادامه یابی این روند مثبت، با تحکیمات نرخی دلار نیوزلند، برخورد خواهیم نمود. با این وجود، به عرضه رسیدن داده های خنثی، مبنی بر رشد صفر درصدی نرخ این شاخص، تمایلات خریداران دلار نیوزلند را، کاهش خواهد داد.

 

ساعت ۲۰:۰۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - سخنرانی رئیس بانک ملی سوئیس، توماس جردن

سخن رانی مربوطه، در رابطه با چگونگی ساخت پول به دست بانک مرکزی و سیستم کلی بانکی این کشور، خواهد بود.