• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۹.۰۱.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

با توجه به ناچیز بودن پیش زمینه ی خبری روز دوشنبه، تنها عوامل تاثیر گذار بر تحرکات نرخی بازار ارز، شامل مداخلات داخلی و تغییرات شرایط سیاسی کشور های اقتصادی خواهند بود.

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده – شاخص اصلی مخارج شخصی مصرف کنندگان

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده – تغییرات سطح مخارج جمعیت

تاثیر گیری تحرکات نرخی دلار ایالات متحده، از تغییرات نرخ این دو شاخص بسیار افزون بوده و افزایش نرخ این دو شاخص، نمایان گر افزایش سطح رفاه و سطح خرده فروشی (افزایش فعالیت حوزه ی کسب و کار) می باشد. نرخ تورم و بهبودی بیشتر شرایط اقتصادی نیز، در پی افزایش نرخ این دو شاخص امکان پذیر تر جلوه خواهد نمود، که همواره با تحکیمات واحد ارزی دلار نیز، همراه خواهد گردید.

در صورت منفی رقم خوردن داده های این دو شاخص، با تضعیف نرخ گذاری های این واحد ارزی مواجه خواهیم شد.