• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۲.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی ساخت و ساز

نرخ این شاخص در حوالی سطح میانگین متوسط نوسانات سالانه به سر می برد و تغییرات کما بیش در داده های در پیش رو، با تاثیراتی نه چندان افزون بر تحرکات ارزی پوند، همراه خواهند گردید. با این وجود کاهش داده های این شاخص، بیشتر از ۵۱.۰ نقطه، نرخ گذاری های پوند را تحت فشار قرار خواهند نمود.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر سطح اشتغال غیر کشاورزی

با توجه به پایین بودن سطح بی کاری، در ایالات متحده، تنها در صورت افزایش یابی داده های اشتغال غیر کشاورزی این منطقه، می توان با تحکیمات ارزی دلار، رو به رو شد. با این وجود حتی افزایش کما بیش نرخ بی کاری به موازات کاهش شاخص اشتغال غیر کشاورزی این کشور، تحرکات نرخی دلار را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

مهم ترین عامل تاثیر گذار بر تحرکات نرخی این واحد ارزی، چگونگی تغییرات شرایط ژئوپلیتیک ایالات متحده به شمار می آید. وخیم تر شدن شرایط سیاسی داخلی این کشور نیز، دلار را بیشتر تضعیف خواهد نمود.

 

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کنندگان از دانشکده ی میشیگان

رشد این شاخص با تحکیمات موقت دلار همراه خواهد گردید. اما در صورت کاهش یابی داده های در پیش رو، عمیق تر شدن افت های فعلی دلار نیز، امکان پذیر تر جلوه خواهد نمود.