• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۱.۰۲.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم مجتمع های ساخته شده

ساعت ۰۳:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص بهای نیروی کار

داده های مربوطه، از درجه ی اهمیت چندان افزونی برخوردار نمی باشند. اما ادامه یابی رشد شاخص حجم مجتمع های ساخته شده، به موازات افزایش یابی نرخ شاخص بهای نیروی کار، با تحکیمات نرخی دلار استرالیا همراه خواهد گردید. نرخ نوسانات این واحد ارزی، در طی انتشار آمار مورد نظر، افزایش خواهد یافت.

 

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص PMI حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۰۰ واحد ارزی یورو فرانسه - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص PMI حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان -  شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص مشتق PMI

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص PMI حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا -  شاخص PMI حوزه ی خدمات

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص مشتق PMI

با توجه به مقدماتی بودن این آمار، درجه اهمیت داده های در پیش رو افزایش یافته و با افزایش نرخ نوسانات ارزی یورو نیز، همراه خواهد گردید. با وجود افزایش اخیر نرخ این آمار، منفی رقم خوردن داده های در پیش رو، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید. در صورت کاهش سطح این داده ها، با افت بلقوه ی نرخ گذاری های یورو، مواجه خواهیم شد. اما افزایش نرخ شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات، می تواند پشتیبانی کافی، از تحکیمات نرخی یورو را نیز، به دنبال داشته باشد.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات کمی درخواست نامه های مدعیان بی کاری

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سطح بی کاری

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییرات نرخ میانگین دستمزد کارمندی

تغییرات شرایط بازار کار بریتانیا، تاثیرات بلقوه ای بر نرخ گذاری های پوند می گذارند. اما با توجه به پایین بودن نرخ بی کاری در سطح این کشور، منفی رقم خوردن این آمار، با تضعیف یابی نرخ گذاری های پوند، همراه نخواهد گردید. همچنین بهبود یابی بیشتر نرخ این آمار، تحکیمات ارزی پوند را، به همراه خواهد داشت.

 

ساعت ۱۶:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات

ساعت ۱۸:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات حجم فروش مسکن در سطح بازار ثانوی

این آمار از درجه ی اهمیت چندان افزونی برخوردار نمی باشند.  به همین دلیل نیز، تنها در صورت کاهش و یا افزایش بلقوه ی سطح داده های این شاخص، با تغییرات بلقوه ی نرخ دلار ایالات متحده، برخورد خواهیم نمود.

 

ساعت ۲۲:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - انتشار پروتکل نشست سران سیستم ذخایر فدرال

این پروتکل احتمالات چگونگی تغییرات آتی نرخ بهره را حاوی بوده و حتی با وجود مطمئن بودن اکثریت بازار، به افزایش به زود نرخ بهره در این کشور، منفی بودن محتوای این پروتکل می تواند منجر به تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار گردد. احتمالات مبنی بر افزایش یابی نرخ بهره ی ماه مارچ نیز، می تواند افزایش نرخ نوسانات این واحد ارزی را به دنبال داشته باشد.