• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ 28.02.2018

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت 11:55 واحد ارزی یورو آلمان – تغییرات سطح بی کاری

ساعت 11:55 واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات سطح بی کاری با محاسبه ی نوسانات فصلی

با توجه به مطلوب بودن شرایط بازار کار آلمان، در صورت منفی رقم خوردن آمار مربوطه، با تضعیف یابی نرخ یورو برخورد نخواهیم نمود. کاهش یابی آتی نرخ این شاخص در آینده، نرخ گذرای های یورو را، استحکام خواهد بخشید.

 

ساعت 13:00 واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کنندگان

ساعت 13:00 واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا – شاخص پایه ی بهای مصرف کنندگان

با توجه به سرعت پایین رشد نرخ تورم این منطقه، احتمال کند تر شدن افزایش نرخ این آمار نیز، بسیار امکان پذیر، جلوه می نماید. اما با توجه به تحکیمات اخیر یورو، احتمال کاهش شدید نرخ تورم ، وجود نداشته و تحت فشار بودن نرخ گذاری های یورو، در طی به عرضه رسیدن این آمار، بسیار مبرم جلوه می نماید.

 

ساعت 16:30 واحد ارزی دلار کانادا – شاخص بهای مواد اولیه

کاهش آتی نرخ این شاخص، با همه گیره شدن فروش دلار کانادا، همراه خواهد گردید. چرا که اقتصاد این کشور، بستگی شدید به صادرات داشته و افزایش یابی نرخ این شاخص نیز، توان استحکام بخشیدن به نرخ گذاری های دلار کانادا را، دارا می باشد.

 

ساعت 16:30 واحد ارزی دلار ایالات متحده – تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی سه ماهه

با وجود افزون بودن نرخ %2.5 این شاخص، احتمال کاهش آمار سه ماه چهارم نیز، داده شده است. رشد اقتصادی این کشور در طی سال های 2014 تا 2016 به میزان %0.5 تا %2.0 بوده، که بسیار مطلوب جلوه می نماید. مثبت بودن آمار در پیش رو، با تحکیمات کما بیش نرخ دلار، همراه خواهد گردید. اما آمار منفی نیز، می توانند تاثیرات منفی خود را بر تحرکات نرخی این واحد ارزی، اعمال نمایند.

 

ساعت 17:45 واحد ارزی دلار ایالات متحده – شاخص Chicago PMI

افت 64.1 نقطه ای نرخ آتی این آمار، می تواند نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار نماید. در این بین نیز، علاوه بر کاهش یابی نرخ این شاخص و حجم تولیدات ناخالص داخلی، نرخ گذاری های دلار را، تضعیف خواهند نمود.