• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۱.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم درخواست نامه های دریافت بیمه ی بی کاری

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سطح بی کاری

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر نرخ میانگین دستمزد کارمندی

بهبود یابی بیشتر شرایط بازار کار بریتانیا، با تحکیمات نرخی پوند استرلینگ، همراه خواهد گردید. حتی افزایش کما بیش نرخ داده های این شاخص، توان تحکیم بخشیدن به نرخ گذاری های پوند را، دارا می باشد. در این بین، می بایست به چگونگی روند نشست های در پیش روی برکسیت، با اتحادیه ی اروپا نیز، توجه نمود.  چرا که موافقت های آتی بریتانیا و اتحادیه ی اروپا در رابطه با هموار سازی پروسه ی خروج بریتانیا، از اتحادیه ی اروپا، نرخ گذاری های تضعیف یافته ی پوند را، تحکیم خواهد بخشید.

 

ساعت ۱۲:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص قرضه ی دولت

با توجه به افت شدید ماه ژانویه ی این شاخص، احتمال افزایش ۱.۳ میلیارد پوندی این شاخص، منجر با تضعیف یابی چندان بلقوه ی نرخ گذاری های پوند، نخواهد گردید. چنین امری در صورت مثبت بودن آمار کلی بازار کار این کشور، امکان پذیر خواهد بود. با این وجود مهم ترین گزارش امروز، شامل انتشار عرضه یابی نتایج مربوط به تنظیمات نرخ بهره ی بانکی ایالات متحده، خواهد بود.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - پیش بینی های اقتصادی FOMC

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تنظیمات نرخ بهره ی FOMC

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - بیانیه ی الحاقی  FOMC

ساعت ۲۱:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - کنفرانس مطبوعاتی  FOMC

احتمال افزایش به زود نرخ بهره ی بانکی سیستم ذخایر فدرال، بسیار افزون بوده و در صورت بروز چنین امری، با تحکیمات کوتاه مدت نرخ دلار نیز، رو به رو خواهیم شد. در این بین می بایست به چگونگی بیانیه ی در پیش روی سران انجمن FOMC و کنفرانس مطبوعاتی مابعد این نشست نیز، توجه نمود.

 

ساعت ۲۳:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - نتایج بانک رزرو نیوزیلند، در رابطه با تنظیمات نرخ بهره

ساعت ۲۳:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - بیانیه ی الحاقی سران بانک رزرو نیوزیلند

با توجه به ممکن نبودن افزایش به زود نرخ بهره در این کشور، می بایست به چگونگی  بیانیه ی الحاقی سران بانک این کشور، توجه نمود. گزارش مورد نظر، تاثیر قابل ملاحظه ای، بر تحرکات نرخی دلار نیوزیلند را، دارا می باشد.