• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۹.۰۳.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - تغییرات جمعیت بی کار

ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - سطح بی کاری (با حساب نوسانات فصلی)

با توجه به مطلوب بودن شرایط بازار کار آلمان، در صورت تغییر کما بیش نرخ این شاخص،  با افزایش شدید نرخ نوسانات ارزی یورو، برخورد نخواهیم نمود. در صورت ادامه یابی کاهش سطح بی کاری و نرخ جمعیت بی کار، می توان با تحکیمات ارزی یورو، برخورد نمود. تنها در صورت کاهش شدید نرخ این دو شاخص، می توان با تضعیف یابی نرخ یورو، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - سود خالص حساب بازرگانی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص وام دهی به اشخاص خصوصی

به عرضه رسیدن این آمار، همراه با افزایش نرخ نوسانات ارزی پوند استرلینگ، همراه خواهد گردید. نظریه ی متخصصین، مبنی بر افزایش نرخ کسری شاخص سود خالص حساب بازرگانی بوده، که در صورت تثبیت یابی، نرخ گذاری های یورو را نیز، تحت فشار قرار خواهد نمود. چنین امری در صورت وخیم شدن نرخ داده های حجم تولیدات نا خالص داخلی بریتانیا، افت نرخی پوند را، امکان پذیر تر خواهد نمود. در این بین کاهش یابی شاخص حجم خالص وام دهی به اشخاص خصوصی نیز، نرخ گذاری های پوند را تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۰۰ واحد ارزی یورو آلمان - شاخص هماهنگ بهای مصرف کننده

داده های مربوطه، شامل آمار مقدماتی نرخ تورم می باشد. با توجه به نظریه ی منفی متخصصین، در رابطه با ادامه یابی افت آتی این دو شاخص، که به مدت سه ماه اخیر به وقوع پیوسته، در صورت ادامه یابی این روند افولی، می توان با تضعیف یابی یورو، رو به رو شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مواد خام

نرخ ۳ ماهه ی تولیدات ناخالص داخلی کانادا در حال کاهش می باشد. اما با توجه به نظریه ی متخصصین، در رابطه با کاهش ٪۰.۴ نرخ سالانه ی این شاخص و افت ما بعدش تا سطح مینیموم فوریه ی سال ۲۰۱۷،  می توان با تحت فشار قرار گرفتن نرخ گذاری های دلار کانادا نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص پایه ای مخارج شخصی مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییر سطح مخارج جمعیت

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های مدعیان بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص Chicago PMI

بهبود یابی آتی شاخص پایه ای مخارج شخصی مصرف کننده، نرخ گذاری های دلار ایالات متحده را، در چشم اندازی کوتاه مدت، تقویت خواهد نمود. به منظور بروز چنین افزایشی می بایست با بهبود یابی شاخص تغییر سطح مخارج جمعیت و تعداد درخواست نامه های مدعیان بی کاری این کشور نیز، مواجه شد. افزایش شاخص Chicago PMI نیز تحکیمات نرخی دلار را، به دنبال خواهد داشت. در صورت منفی رقم خوردن این آمار، نرخ گذاری های دلار ایالات متحده تحت فشار قرار خواهند گرفت.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کننده گان از دانشکده ی میشیگان

این داده نهایی بوده، اما با توجه به اطمینان متخصصین در رابطه با متغییر بودن داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار، در پی به عرضه رسیدن آمار مورد نظر نیز، برخورد نمود. داده های اخیر این شاخص افزایش رکوردی نرخ داده ها را، به ثبت رسانده اند. افزایش بیشتر نرخ آمار مربوطه می تواند منجر به تحکیمات نرخی دلار گردد.