• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۵.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص کسب و کار حوزه ی خدمات AiG

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سود خالص حساب بازرگانی

افزایش نرخ این شاخص، به موازات افزایش یابی نرخ سود خالص حساب بازرگانی این کشور، تحکیمات نرخی کوتاه مدت دلار استرالیا را، به همراه خواهند داشت. با این وجود حتی در صورت کاهش کما بیش نرخ این شاخص، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های این واحد ارزی، برخورد نمود.

 

شاخص PMI حوزه ی خدمات

شاخص مشتق حوزه ی خدمات

ساعت ۱۰:۵۰ واحد ارزی یورو فرانسه؛ ساعت ۱۰:۵۵ آلمان؛ ساعت ۱۱:۰۰ اتحادیه ی اروپا

با توجه به نهایی بودن انتشارات این آمار، با کاهش یابی درجه ی اهمیت داده های مربوطه نیز، برخورد می نماییم. متغییر رقم خوردن نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی شاخص های یاد شده، با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی یورو، همراه خواهد گردید. مثبت رقم خوردن این آمار، تحیمات نرخی واحد ارزی یورو را، به همراه خواهند داشت.

 

 ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص PMI حوزه ی خدمات

  ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - شاخص مشتق PMI

در طی انتشارات ماه فوریه، با رشد افزون نرخ این شاخص برخورد نمودیم. به همین دلیل نیز، شاید همواره با افول سطح داده های در پیش رو، برخورد نماییم. در این بین افزایش غیر منتظره ی نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی پوند را، به دنبال خواهد داشت. در صورت به عرضه رسیدن آمار منفی نیز، نرخ گذاری های واحد ارزی پوند، تحت فشار قرار خواهد گرفت.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی

هنوز با افزایش نرخ کسری این شاخص مواجه می باشیم. احتمالات فعلی نیز، مبنی بر افزایش بیشتر نرخ کسری شاخص مربوطه بوده، که در صورت تثبیت یابی می تواند با تضعیف یابی دلار کانادا نیز، همراه گردد. با توجه به کمبود درجه ی اهمیت این شاخص، می توان با عدم واکنش بلقوه ی بازار، به انتشارات مربوطه نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های  مدعیان بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - نرخ سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی

با توجه به کاهش یابی شاخص درخواست نامه های مدعیان بی کاری، با بهبود یابی شرایط بازار کار، مواجه می باشیم. افزایش مداوم نرخ سود خالص حساب بازرگانی این کشور نیز، یکی دیگر از عوامل استحکام بخشنده، به دلار ایالات متحده، به شمار می آید. بدین سبب نیز، در صورت مثبت رقم خوردن این دو آمار، می توان با تحکیمات نرخی دلار، مواجه شد.

 

ساعت ۱۹:۰۰ واحد ارزی فرانک سوئیس - سخنرانی عضو هیات مدیره ی بانک ملی سوئیس، آندره میلر

ساعت ۱۹:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو هیات بازار آزاد FOMC، رافائل بوستیک