• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۳.۰۴.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۳۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - شاخص کسب و کار حوزه ی تولیدات از Business NZ

افت آتی این شاخص، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را، تحت فشار قرار خواهد نمود. مخصوصا با توجه به منفی بودن آمار سه ماه اخیر این شاخص. افزایش نرخ شاخص مربوطه تا سطح ۵۵ و بیشتر، تحکیمات کوتاه مدت نرخ دلار نیوزیلند را، به همراه خواهد داشت.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - گزارش ثبات اقتصادی

محتوای این گزارش ۶ ماهه، شامل چگونگی شرایط سیستم مالی و همچنین نسبت ریسک و بهره ی معاملات این سیستم، می باشد. مثبت بودن این آمار تحکیمات ارزی دلار استرالیا را، به دنبال خواهند داشت. در صورت بزرگ تر جلوه نمودن ریسک های موجود در سیستم مالی، می توان با تضعیف یابی نرخ این واحد ارزی، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای مصف کننده از دانشکده ی میشیگان

با توجه به افزایش شدید داده های فوریه و مارچ این شاخص، افت امکان پذیر این شاخص تا سطح ۱۰۰.۸، تاثیرات چندان وخیمی را بر تحرکات نرخی دلار ایالات متحده، ابراز نخواهد نمود. چرا این این میزان، از سطح میانگین متوسط نرخ سالانه ی این شاخص نیز، افزون تر می باشد. تثبیت یابی چنین احتمالی و یا افزون تر رقم خوردن داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، تحکیمات کوتاه مدت نرخ دلار را، به دنبال خواهند داشت.