• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۱.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۳۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - شاخص کسب و کار تولیداتی از Business NZ

کاهش آتی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را، تضعیف خواهد نمود. افزایش غیر منتظره ی نرخ این شاخص، بالا تر از ۵۴.۵ نقطه می تواند با تحکیمات ارزی دلار این کشور، همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سطح بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات سطح اشتغال

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات اشتغال نیمه وقت

مثبت رقم خوردن هم زمان آمار این روز بازار کار کانادا، با تحکیمات ارزی دلار این کشور، همراه خواهد گردید. به همین دلیل نیز، در پی به عرضه رسیدن این آمار، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار کانادا، برخورد نمود. افزایش غیر منتظره ی نرخ بی کاری و کاهش سطح اشتغال نیز، منجر به تضعیف گردیدن نرخ گذاری های دلار این کشور، خواهد شد. بروز چنین امری به موازات کاهش یابی قیمت نفت، بسیار امکان پذیر جلوه می نماید.

 

ساعت ۱۶:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - سخنرانی معاون نخست مدیر بانک کانادا، کارولین ویلکینس

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - سخنرانی رئیس بانک مرکزی اروپا، ماریو دراگی

این سخنرانی در طی کنفرانس شرایط اتحادیه ی: نسخه ی هشتم، به انجام خواهد رسید. با توجه به عدم بررسی تنظیمات مالی و سیاست گذاری های پولی و وامی منطقه، در این نشست، می توان با عدم افزایش شدید نرخ نوسانات ارزی یورو، در طی اجرای این کنفرانس، مواجه شد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کننده از دانشکده ی میشیگان

با توجه به مقدماتی بودن انتشارات آماری مربوطه، با افزایش درجه ی اهمیت این داده نیز، برخورد خواهیم نمود. کاهش یابی آتی نرخ این شاخص، با توجه به کاهش اخیرش می تواند افت نرخی دلار را، به دنبال داشته باشد.

افزایش نرخ این شاخص، بالا تر از ۱۰۰ نقطه، با تحکیمات ارزی دلار، همراه خواهد گردید.