• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۸.۰۵.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن -  شاخص بهای مصرف کننده بدون محاسبه ی قیمت مواد خوراکی

نرخ تورم ژاپن، در حال نزدیک شدن به نرخ ٪۰.۷ و مینیموم نوامبر سال ۲۰۱۷ می باشد. نرخ شاخص دوم نیز، می تواند به کاهش های خود ادامه داده و از این طریق، نرخ گذاری های ین را، تحت فشار قرار نماید. در طی به عرضه رسیدن این آمار، می توان با افزایش یابی نرخ نوسانات ارزی ین، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

با توجه به افزون بودن نرخ تورم، در کانادا، می توان با افت داده های در پیش رو، برخورد نمود. در صورت افت نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار کانادا، تحت فشار قرار خواهند گرفت. در این بین کاهش کمابیش نرخ این شاخص، به موازات افزایش قیمت نفت، منجر به افت شدید نرخ دلار کانادا، نخواهد گردید.