• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۸.۰۶.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۳:۵۰ واحد ارزی ین ژاپن - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

تنها در صورت متغییر رقم خوردن آمار در پیش رو می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی ین برخورد نمود. نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش یابی به زود نرخ کسری این شاخص بوده، که در صورت تثبیت یابی می تواند با تحکیمات ارزی ین نیز، همراه گردد. چنین تحکیماتی موقتی خواهند بود و به همین دلیل نیز، تنها در صورت افزایش شدید نرخ این شاخص می توان با تحکیمات بلند مدت نرخ ین، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سطح بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییر تعداد جمعیت شاغل

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - کار نیمه وقت

نظریه ی متخصصین مبنی بر عدم کاهش آتی نرخ این چند شاخص بوده، که در صورت تثبیت یابی می تواند تحکیمات نرخی دلار کانادا را نیز، به همراه داشته باشد. اما به دلیل بعید بودن افزایش قابل توجه نرخ شاخص تعداد جمعیت شاغل، افزایش شدید نرخ دلار کانادا نیز، چندان امکان پذیر به نظر نمی رسد. به همین دلیل، در صورت متغییر رقم خوردن داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته ی این شاخص، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار کانادا، برخورد نمود. در این بین بهبود یابی شرایط کلی بازار کار این کشور، تحکیمات ارزی دلار کانادا را به دنبال خواهد داشت.