• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۰.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

نشست گروه OPEC-JMMC

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده بدون حساب بهای مواد خوراکی تازه

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - شاخص بهای مصرف کننده بدون حساب بهای منابع انرژی

مثبت رقم خوردن نرخ این سه شاخص، افزایش نرخ تورم را به دنبال داشته و می تواند با تحکیمات ارزی ین نیز، همراه گردد. نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش کما بیش نرخ تورم در ژاپن می باشد. اما در صورت منفی رقم خوردن این آمار، می توان با افت نرخ گذاری های ین نیز، برخورد نمود. همراه با به عرضه رسیدن آمار مربوطه، با افزایش نرخ نوسانات ارزی ین مواجه خواهیم شد.

 

ساعت ۱۱:۳۰ واحد ارزی پوند استرلینگ بریتانیا - حجم خالص وجه قرضه ی بخش دولتی

این شاخص از اهمیت متوسطی برخوردار بوده و تنها در صورت افزایش شدید نرخ شاخص مربوطه، می توان با تضعیف یابی بیشتر پوند برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

با توجه به افزایش پی در پی قیمت نفت، می توان با افزایش کمابیش نرخ این دو شاخص نیز، برخورد نمود. در صورت افت آتی نرخ نفت و کاهش یابی نرخ این دو شاخص، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار کانادا نیز، همراه گردد. تغییرات نرخ نفتی در حال حاضر از تاثیرات بیشتری، بر نرخ گذاری های دلار کانادا، نسبت به آمار اقتصادی برخوردار می باشند.