• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۳۱.۰۷.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - شاخص اطمینان حوزه ی کسب و کار از ANZ

ساعت ۰۴:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییرات شاخص حجم جواز صادره ی ساخت و ساز

کاهش آتی نرخ این دو شاخص، نرخ گذاری های دلار نیوزیلند را، تضعیف خواهد نمود. به همین دلیل نیز، به موازات عرضه یابی این آمار، می توان با افزایش نرخ نوسانات واحد ارزی این کشور نیز، برخورد نمود.

 

واحد ارزی ین ژاپن - تنظیمات نرخ بهره ی بانک ژاپن

واحد ارزی ین ژاپن - تنظیمات سیاست گذاری های مالی و وامی بانک ژاپن

ساعت ۰۹:۳۰ واحد ارزی ین ژاپن - کنفرانس مطبوعاتی بانک ژاپن

تغییرات نرخ پایه ای بهره، بعید به نظر می رسد. به همین دلیل نیز، اکثریت بازار به چگونگی نتایج تنظیمات سیاست  گذاری های مالی و وامی بانک ژاپن معطوف خواهد گردید. چرا که چگونگی چشم انداز اقتصادی این بانک می تواند نرخ نوسانات ارزی ین را، در آینده ای نزدیک نیز، افزایش نماید.

 

ساعت ۱۰:۵۵ واحد ارزی یورو آلمان - سطح بی کاری (با حساب نوسانات فصلی)

ساعت ۱۰:۵۵ .احد ارزی یورو آلمان - تغییرات کمی جمعیت بی کار

نرخ بی کاری آلمان در حال کاهش بوده و ادامه یابی چنین روندی، تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت. بهبود یابی آتی نرخ این شاخص تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

همواره یاد آوریم، که نرخ تورم ماه های می و ژوئن، به شکل شدیدی تا سقف ٪۲ افزایش یافته و ادامه یابی چنین رشدی می تواند تحکیمات ارزی یورو را، به دنبال داشته باشد. در این بین، با توجه به احتمال متخصصین، در رابطه با کاهش به زود حجم تولیدات ناخالص داخلی، همراه با تثبیت یابی این آمار می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های یورو، در طی به عرضه رسیدن داده های مربوطه نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم تولیدات ناخالص داخلی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص قیمت مواد اولیه

ادامه یابی کاهش فعلی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت فشار قرار خواهد نمود. در صورت افزایش غیر منتظره ی نرخ این دو شاخص، نرخ گذاری های دلار این کشور، استحکام خواهند یافت. در طی عرضه یابی این آمار می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار کانادا، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص پایه ای مخارج شخصی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح مخارج جمعیت

افزایش نرخ این شاخص، مبنی بر افزایش نرخ تورم بوده و تحکیمات ارزی دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهد داشت. بهبود یابی نرخ کلی داده های در پیش رو، نرخ گذاری های دلار را، استحکام خواهد بخشید. به موازات عرضه یابی این آمار، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار نیز، برخورد نمود. نظریه ی متخصصین مبنی بر کاهش آتی نرخ این شاخص می باشد.

 

ساعت ۱۶:۴۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص Chicago PMI

ساعت ۱۷:۰۰ شاخص اطمینان مصرف کننده

در این بین، می بایست به تغییرات شاخص Chicago PMI و اطمینان مصرف کننده ایالات متحده نیز، توجه نمود. بهبود یابی کلی نرخ این آمار، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت. در صورت کاهش غیر منتظره ی نرخ داده های در پیش رو، از آمار تخمین یافته، می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های دلار نیز، برخورد نمود.