• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۹.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۰:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - تنظیمات نرخ بهره ی بانک رزرو نیوزیلند

ساعت ۰۰:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - بیانیه ی الحاقی بانک رزرو نیوزیلند

ساعت ۰۰:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - گزارش سیاست گذاری های مالی بانک رزرو نیوزیلند

ساعت ۰۱:۰۰ واحد ارزی دلار نیوزیلند - کنفرانس مطبوعاتی بانک رزرو نیوزیلند

با توجه به بعید بودن تغییرات آتی نرخ بهره ی نیوزیلند، می بایست به بیانیه هیا مابعد این نشست توجه نمود. همراه با انتشار گزارش مربوطه می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار نیوزیلند نیز، برخورد نمود. گوشزد احتمال افزایش نرخ بهره در طی سال جاری می تواند تحکیمات ارزی دلار نیوزیلند را، به دنبال داشته باشد.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی یوان چین - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی یوان چین - شاخص بهای تولید کننده

نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش نرخ تورم از ٪۰.۱ تا سقف ٪۰.۲ بوده، که در صورت تثبیت یابی، تحکیمات ارزی یوآن را، به دنبال خواهد داشت. در این بین با احتمال کاهش یابی شاخص بهای تولید کننده گان این کشور، از سطح ٪۰.۳ تا ٪۴.۴ نیز مواجه می باشیم. بروز چنین امری می تواند شرایط بازار ارزی یوآن را، خنثی نماید. تنها در صورت مثبت رقم خوردن آمار یاد شده می توان با تحکیمات ارزی یوآن مواجه شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مسکن در سطح بازار اولیه

کاهش آتی سطح این شاخص می تواند نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت فشار قرار نماید. اما در صورت افزایش قیمت نفت، می توان با تحکیمات این واحد ارزی نیز، مواجه شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص بهای تولید کننده بدون محاسبه ی بهای منابع انرژی و مواد خوراکی

افزایش آتی این شاخص، تحیکمات ارزی دلار ایالات متحده را، به دنبال خواهد داشت. در طی عرضه ی این آمار نیز، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار، رو به رو شد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تعداد درخواست نامه های اولیه ی مدعیان بی کاری

تغییرات غیر منتظره ی نرخ این شاخص می تواند با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار، همراه گردد. افزایش نرخ این شاخص نیز، دلار را تحت فشار قرار خواهد نمود.