• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۱۷.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار استرالیا - شاخص بهای تولید کننده

کاهش آتی این شاخص، نرخ گذاری های دلار استرالیا را تحت فشار، قرار خواهد نمود. چرا که نظر متخصصین Bloomberg مبنی بر کاهش آتی سطح این شاخص می باشد.

 

ساعت ۰۲:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی رئیس بانک رزرو استرالیا، فیلیپ لاو

این سخنرانی در حظور کمیته ی ثابت کابین اقتصادی این کشور به انجام خواهد رسید. به موازات عرضه ی این آمار، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا نیز، برخورد نمود.

 

ساعت ۱۲:۰۰ واحد ارزی یورو اتحادیه ی اروپا - شاخص بهای مصرف کننده

بات وجه به نهایی بودن این آمار، در صورت کاهش نرخ این شاخص می توان با تضعیف یابی نرخ گذاری های یورو برخورد نمود. در طی سه ماه اخیر با افزایش نرخ تورم اروپا مواجه بودیم و در حال حاضر نرخ تورم این منطقه بالا تر از ٪۲ می باشد. کاهش یابی آتی نرخ تورمُ نرخ گذاری های یورو را، تحت فشار قرار خواهد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص پایه ای بهای مصرف کننده

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - حجم معاملات با استفاده از اوراق بعادار خارجی

نرخ تورم کانادا، پایین تر از ٪۲ بوده و کاهش آتی نرخ این شاخص نیز می تواند نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت فشار قرار نماید. اما در صورت مثبت رقم خوردن دیگر آمار امروز این کشور، به موازات افزایش نرخ تورم، می توان با تحکیمات ارزی دلار کانادا برخورد نمود.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - شاخص تمایلات مصرف کننده از دانشکده ی میشیگان

افزایش این شاخص نرخ گذاری های دلار کانادا را، تحت فشار قرار خواهد نمود. تنها در صورت افزایش شدید نرخ این شاخص می توان با تحکیمات ارزی دلار مواجه شد. در این میان می بایست توجه بیشتری به تغییرات شرایط ژئوپلیتیک این منطقه، نمود.