• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۲۲.۰۸.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۱:۴۵ واحد ارزی دلار نیوزیلند - تغییرات حجم خرده فروشی

به دلیل سه ماهه بودن انتشارات این آمار، با افزایش درجه ی اهمین داده های در پیش رو، مواجه می باشیم. در طی انتشار آمار قبلی با افت نرخ این شاخص نیز، مواجه شدیم و تنها در صورت افزایش نرخ آمار آتی این شاخص، می توان با تحکیمات ارزی دلار نیوزیلند، مواجه شد.

 

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییر حجم واحد های ساختمانی اجاره شده

با وجود سه ماه بودن انتشارات این داده، با کمبود درجه ی اهمیت آمار مورد نظر، مواجه می باشیم. افزایش غیر منتظره ی نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار استرالیا را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۰۶:۱۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سخنرانی معاون رئیس بانک رزرو استرالیا، گای دبل

با وجود نامعلوم بودن عنوان این سخنرانی، ‌می بایست به چگونگی بیانیه های مابعد این شخص، توجه نمود. چرا که هر گونه اشاره به تغییرات آتی نرخ بهره می تواند با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالی، همراه گردد.

 

 ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات حجم خرده فروشی

افزایش آتی نرخ این شاخص، تحکیمات ارزی دلار کانادا را، به همراه خواهد داشت. تغییرات آتی نرخ نفت نیز، تاثیرات افزونی بر تحرکات نرخی این جفت ارزی، خواهند داشت.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واح ارزی دلار ایالات متحده - حجم فروش مسکن در سطح بازار ثانوی

نرخ این شاخص در حال کاهش یابی بوده، اما نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش به زود نرخ این شاخص می باشد. تثبیت یابی این آمار و مثبت رقم خوردن آمار در پیش رو، تحکیمات ارزی دلار را، به دنبال خواهد داشت.

 

ساعت ۲۱:۰۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - نشر پروتکل نشست سیستم ذخایر فدرال

به دلیل انتقادات اخیر ترامپ از افزایش بی رویه و اخیرا شکل گرفته ی نرخ بهره در سطح این کشور، با افزایش درجه ی اهمیت گزارش مربوطه نیز، مواجه می باشیم. چرا که اعضای گروه بازار آزاد فدرال FOMC می تواند با در نظر گیری فرمایش رئیس جمهور، به کاهش آتی نرخ بهره ی بانکی نیز، بپردازند. بروز چنین امری، نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرار خواهد نمود.