• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۴.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - سود خالص حساب بازرگانی تجارت برون مرزی

نرخ این شاخص همواره مثبت بوده و تغییرات کمابیش این شاخص، نرخ گذاری های دلار استرالیا را، تغییر نخواهد نمود. مسلما در صورت افزایش و یا کاهش شدید نرخ این شاخص، می توان با افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار استرالیا برخورد نمود. کاهش نرخ کسری این شاخص تا سطح ۰.۵ میلیارد، نرخ گذاری های دلار را، تحت فشار قرا خواهد نمود.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده – تعداد درخواست نامه های اولیه ی دریافت بیمه ی بی کاری

با توجه به شرایط بسیار مطلوب بازار کار ایالات متحده، تغییرات کما بیش نرخ این شاخص، نرخ گذاری های دلار را تجدید نخواهد نمود. در صورت رشد آتی نرخ این شاخص، می توان با تحکیمات ارزی دلار مواجه شد.

 

ساعت ۱۶:۱۵ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سخنرانی عضو گروه FOMC، راندال کوارتس

این آمار از درجه ی اهمیت متوسطی برخوردار می باشد.

 

ساعت ۱۷:۰۰ واحد ارزی دلار کانادا - شاخص PMI از Ivey

تغییرات شدید نرخ این شاخص، افزایش نرخ نوسانات ارزی دلار کانادا را، به همراه خواهند داشت. عدم بروز چنین امری، تغییرات نرخ نوسانات ارزی دلار کانادا را، به دنبال نخواهد داشت.