• کابینۀ شخصی

ارزیابی بنیادی بازار به تاریخ ۰۵.۱۰.۲۰۱۸

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

۰۴:۳۰ واحد ارزی دلار استرالیا - تغییرات حجم خرده فروشی

افزایش نرخ ماه آگوست این شاخص، نرخ گذاری های دلار استرالیا را، استحکام نخواهد بخشید. دراین بین، افزایش شدید نرخ این شاخص می تواند با تحکیمات آتی نرخ این واحد ارزی، همراه گردد. علاوه بر این، کاهش آتی نرخ این شاخص می تواند تضعیف یابی نرخ دلار استرالیا را نیز، به همراه داشته باشد.

 

۱۰:۱۵ واحد ارزی فرانک سوئیس - شاخص بهای مصرف کننده

کاهش آتی نرخ این شاخص، نرخ گذاری های فرانک را، تحت فشار قرار خواهد نمود. اما تغییرات کما بیش نرخ این شاخص، تغییرات چندان افزون نرخ نوسانات این واحد ارزی را، به دنبال نخواهند داشت.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سطح بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - تغییرات سطح اشتغال

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا - سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی

بهبود یابی کمابیش نرخ این سه شاخص، به موازات کاهش آتی قیمت نفت - تحکیمات چندان افزون نرخ دلار کانادا را، به دنبال نخواهند داشت. در این بین، بهبود یابی سریع شرایط بازار کار کانادا، به موازات کاهش آتی قیمت نفت می تواند با تحکیمات قابل توجه نرخ دلار کانادا نیز، همراه گردد.

 

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سطح بی کاری

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - تغییرات سطح اشتغال غیر کشاورزی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار ایالات متحده - سود خالص حساب بازرگانی برون مرزی

نظریه ی متخصصین مبنی بر افزایش آتی نرخ این سه شاخص بوده و چنین امری می تواند تحکیمات ارزی دلار را نیز، به همراه داشته باشد. چرا که مثبت رقم خوردن این آمار، بر احتمال افزایش مابعد نرخ بهره ی سیستم ذخایر فدرال، خواهد افزود.