• کابینۀ شخصی

GBPUSD H-4 بازگشت نزولی و یا تحکیمات نرخی؟

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

پیش بینی های مقاله ی قبلی، در رابطه با بروز به زود افزایش تصحیحاتی نرخ این جفت ارزی، تثبیت یافته اند. چرا که با افزایش نرخ پوند، به میزان 170 نقطه ی نموداری و تا سطح مقاومت 1.3900، برخورد نمودیم. این افزایش در پی عبور خط شاخص نوسان گر stochastic (H4)، بالا تر از %80 اشباع خرید، رخ داد. کمی دیرتر با افت دوباره ی نرخ این جفت ارزی نیز برخورد نمودیم. چرا که پس از تست این خط مقاومت و خط EMA-200 نمودار 4 ساعته، نرخ گذاری ها افت نمودند. اما در حال حاضر، با تست استقامتی دوباره ی این خط و سطح 1.3900 نموداری، مواجه گردیده ایم. در این بین، با تست خط ترند گرایش های نزولی 25 ژانویه ی سال جاری نیز، رو به رو گردیده ایم. همچنین با ادامه یابی نوسانات فلت، مابین سطوح کانال گرایش های افقی 1.3800-1.3900 نیز، مواجه می باشیم.

نرخ گذاری های نمودار 4 ساعته، از طریق خطوط EMA-200  و  SMA-5، پشتیبانی می گردند. در این بین خط SMA-5، به خط EMA-200 نفوذ نموده، که به عنوان نشانه ای از ادامه یابی افزایش های نرخی پوند، در آینده ای نزدیک نیز، به شمار می آید. اما در صورت نفوذ خطوط شاخص stochastic (H-4)، پایین تر از %80 اشباع خرید، به موازات نفوذ نزولی نرخ گذاری ها، پایین تر از خطوط EMA-200  و  SMA-5، می توان با ادامه یابی گرایش های فلت نرخ این جفت ارزی، مابین سطوح 1.3800-1.3900 نیز، برخورد نمود.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، به سطح 1.3800 نموداری، به همراه نفوذ همزمان خطوط شاخص نوسان گر، به محدوده ی اشباع خرید، می توان با ادامه یابی افت تصحیحاتی کوتاه مدت نرخ پوند، تا سطوح  1.3760-1.3700 نیز، مواجه شد.

در صورت بررسی نمودار 24 ساعته، با تحکیمات نرخی، بالا تر از خط SMA-5 مواجه خواهیم شد. چنین امری مبنی بر ادامه یابی افزایش های میان مدت نرخ پوند می باشد. با این وجود، تا قبل از نفوذ نرخ گذاری ها، بالا تر از خط ترند گرایش های کاهشی 25 ژانویه ی سال جاری، احتمال ادامه یابی تحرکات فلت نیز،افزایش خواهد یافت. چنین امری می تواند با کاهش یابی هم زمان نرخ نوسانات ارزی، همراه گردد. فشردگی نوسانات، به عنوان یکی از علایم جهش به زود نرخ گذاری ها، به شمارمی آید.

در صورت نفوذ نرخ گذاری ها، بالا تر از سطح مقاومت 1.3900، به موازات نفوذ هم زمان خطوط شاخص stochastic (Daily)، به محدوده ی اشباع خرید، می توان با تغییر یابی نرخ کلی گرایش های میان مدت، برخورد نمود. بروز چنین امری، امکان دستیابی نرخ گذاری ها، به محدوده ی مقاومت 1.4000-1.4100 را نیز، افزایش می نماید.

 

پیشنهادات:

 • بازگشایی معاملات خرید این دارایی, تنها در صورت نفوذ صعودی نرخ گذاری ها به سطح 1.3900، میسر خواهد گشت.
 • بازگشایی معاملات فروش این دارایی, تنها در صورت نفوذ نزولی نرخ گذاری ها به سطح پشتیبانی 1.3850، میسر خواهد گشت.
 • به منظور اجرای معاملات دقیق تر, می توان از بازه ی معاملاتی ذیل استفاده نمود.

               

 

 

سطوح هدفی موجود:

 

 • 4 مقاومت: 1.4100
 • 3 مقاومت: 1.4000
 • 2 مقاومت: 1.3940
 • 1 مقاومت: 1.3900
 •  نرخ کنونی: 1.3878
 • 1 پشتیبانی: 1.3850
 • 2 پشتیبانی: 1.3800
 • 3 پشتیبانی: 1.3760
 • 4 پشتیبانی: 1.3700

 

خواهشمندم به یاد داشته باشید, که ارزیابی انجام گرفته به عنوان دستورالعمل معاملاتی به حساب نمی آید و محتویات موجود, جز پیشنهادی بیش نیست.