• کابینۀ شخصی

نرخ فعلی تورم در کانادا

تجزیه و تحلیل بازارهای مالی و کالایی

ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- شاخص نرخ کالای مصرف کننده
ساعت ۱۵:۳۰ واحد ارزی دلار کانادا- شاخص بنیادی نرخ کالای مصرف کننده
شاخص نرخ کالای مصرف کننده و یا به عبارتی: نرخ تورم در کانادا، از میزان ضعیفی برخوردار می باشد. در صورت بررسی این داده از بعد نسبی ماه به ماه، شاخص میانگین ۵ ماه اخیر در سطح ٪۰.۵ قرار دارد. دلیل شکل گیری چنین نرخی، افزایش ناگهان رشد نرخ تورم ماه ژانویه تا سطح ٪۰.۸ می باشد. بدین سان پدیداری داده ای منفی، سبب سست شدن نرخ دلار کانادا خواهد گردید. علاوه بر این، خواهشمند جلب توجه عموم، به تحرکات منفی و آشکارانه ی داده ی سالانه ی اخیر می باشم. میزان شاخص مربوطه در ماه ژانویه به سطح ٪۲.۱ دست یافته، ولی در ماه می، نرخ شاخص سالیانه ی تورم تا سطح ٪۱.۱ کاهش یافت. 

تثبیت گزارش اخیر، باعث سست شدن نرخ دلار کانادا، مخصوصا با حساب تحکیم بلقوه ی ارزی اخیرش خواهد شد. همچنین نرخ جفت ارزی USD/CAD بیش از میزان ۱۲۰۰ نقطه ی نموداری نسبت به حداکثر دست یافته اش در ماه آپریل، کاهش یافته و به سطح حد اقل ثبت شده ی ماه می ۲۰۱۶، نزدیک تر می شود. با این حساب، نشر داده های تضعیف کننده تر در آینده ی نزدیک، می تواند سبب بروز فشار افزونی بر نرخ دلار کانادا شده و افزایش شک بر انگیز و زیر سوال رفته ی اخیر درصد نرخ بهره ی بانک مرکزی کانادا نیز، دلیلی دیگر، مبنی بر کندی اخیر سرعت رشد تورم در این کشور می باشد.